English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/170662
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Ageostrophic velocity fields in Brasil-Malvines Confluence

AuthorsMasdeu Navarro, Marta ; Orúe-Echevarría, Dorleta ; Pelegrí, Josep Lluís ; Isern-Fontanet, Jordi ; Emelianov, Mikhail
Issue Date7-Oct-2016
CitationXXXII Trobades Científiques de la Mediterrània : Planeta Oceà: 59 (2016)
AbstractQualsevol pertorbació oceànica té la tendència de buscar una situació d'equilibri on les forces dominants són els gradients de pressió i la força de Coriolis: és el que anomenem balanç geostròfic i les corrents que es calculen a partir d'aquest balanç són les corrents geostròfiques. A qualsevol moviment que representa una desviació d'aquest balanç l'anomenem ageostròfic. A escales espacials i temporals llargues aquestes desviacions solen ser petites - excepte a les capes límit oceàniques degut a l'esforç del vent superficial o de la fricció amb el fons - però a escales curtes, per sota dels pocs kilòmetres i unes hores, acostumen a representar la major part del moviment. Els moviments ageostròfics corresponen a números de Rossby elevats i solen venir acompanyats d'importants moviments verticals. La Confluència de Brasil i Malvines (CBM) es una regió localitzada aproximadament 200-400 km costa fora de Rio de la Plata, on la Corrent de Brasil (CB) i la Corrent de Malvines (CM) xoquen frontalment. Com a conseqüència d'aquest xoc, es produeixen diverses inestabilitats ageostròfiques, totes elles de petita escala, com ara els filaments superficials, les intrusions termohalines i els remolins sub-mesoscalars, a més de multitud d'ones de diferent mena. Al març de 2015 es va fer una campanya oceanogràfica a bord del vaixell oceanogràfic Hespérides, on es va fer un mostreig d'alta resolució de la regió frontal de la CBM, que incloïa mesures de velocitat i densitat. Durant la campanya es van detectar, mitjançant les dades obtingudes amb el vaixell i amb imatges de satèl·lit, nombroses estructures de petita escala i es van poder prendre mesures dels camps associats de velocitat. L'objectiu del nostre treball es presentar aquestes dades i identificar-ne la contribució agestròfica. Utilitzarem dades de velocitat absoluta recollides pel vaixell mitjançant acoustic Doppler current profilers (ADCP), ja sigui el vessel-mounted ADCP (VM-ADCP) o el lowered ADCP (LADCP). Per altra banda les dades de velocitat geostròfica les determinem a partir del camp de densitats mitjançant l'aproximació geostròfica. El camp de densitats el determinem a partir dels camps de salinitat i temperatura mesurats en les estacions hidrogràfiques i amb els perfiladors Argo disponibles durant la campanya; per això, s'agafen totes les dades disponibles i s'interpolen a una malla regular de 0,5° de resolució espacial sobre la regió d'estudi. Finalment, ens cal integrar la velocitat des d'un nivell de referencia. Pels nostres càlculs escollim dos nivells diferents: (a) un nivell de referencia en fondària, on les velocitats es determinen mitjançant l'aplicació d'un model invers i (b) la superfície del mar, on tenim la velocitat geostròfica determinada a partir d'altimetria. Compararem aquests dos resultats per tal de seleccionar el més fiable, és a dir, el que respecti que el fluid es conserva. Restant aquestes dues velocitats obtindrem el camp de velocitats ageostròfiques en els punts de malla que hem dissenyat i veurem la seva relació amb les estructures de petita escala presents a la zona frontal
DescriptionXXXII Trobades Científiques de la Mediterrània, Planeta Oceà - Planet Ocean, celebradas del 5 al 7 de octubre de 2016 en Maó, Menorca.-- Homenatge als Drs. Marta Estrada, Jordi Font i Jordi Salat, pioners de l'oceanografia mediterrània moderna. A tribute to Drs. Marta Estrada, Jordi Font and Jordi Salat, pioneers of modern Mediterranean oceanography.-- 1 page
Publisher version (URL)http://planeta-ocea.icm.csic.es/?page_id=237&lang=es
URIhttp://hdl.handle.net/10261/170662
Appears in Collections:(ICM) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masdeu_et_al_2016.pdf2,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.