English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/108383
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título

Situacions d'anòxia en zones estuàriques sense forçament mareal: una aproximació als balanços producció/consum d'oxigen

Autor de Pedro, Xavier
DirectorRomero Martinengo, Javier; Camp, Jordi
Fecha de publicación 25-sep-2007
EditorUniversidad de Barcelona
ResumenEls sistemes estuarians són dominis d’aigua costanera semiconfinada, que tenen una connexió lliure amb el mar, i on l’aigua de mar es dilueix amb l’aigua dolça procedent del desguàs continental (Pritchard 1952, Pritchard 1967, Cameron i Pritchard 1965). En ells existeix confluència de matèria i energia de diferents orígens, que dóna lloc a l’existència de forts gradients i ecotons, així com una alta variabilitat en les condicions ambientals (Ketchum 1983a). Per això presenten característiques afins, en part, a totes dues zones que els limiten geogràficament, a part d’altres peculiaritats pròpies. Algunes d’aquests peculiaritats pròpies són comuns a tots els estuaris arreu del món, com la seva alta producció biològica respecte la majoria d’altres sistemes de la Terra; altres peculiaritats són específiques per les condicions locals d’aquell indret en concret (Ketchum 1983b, Valiela 1995). La Badia dels Alfacs és un sistema estuarià influït per l’absència de marees notables, com passa en alguns altres sistemes estuarians mediterranis del mon. El present treball s'emmarca en la línia de tota una sèrie de treballs realitzats en aquesta badia, per tal de conèixer millor la seva dinàmica, les similituds i diferències respecte altres sistemes estuarians del món, i molt especialment esbrinar els mecanismes que controlen les concentracions d’oxigen dissolt i les seves fluctuacions
Descripción Memòria de tesi doctoral presentada per Xavier de Pedro Puente per optar al grau de Doctor en Ecologia per la Universitat de Barcelona (UB), realitzada sota la direcció del Dr. Javier Romero Martinengo de la Universitat de Barcelona (UB) i del Dr. Jordi Camp Sancho de l'Institut de Ciències del Mar.-- (ICM-CSIC).-- 411 pages
URI http://hdl.handle.net/10261/108383
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
De_Pedro_Tesis_2007.pdf45,98 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.