English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/35806
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra). Memoria da cautación arqueolóxica realizada no marco da obra pública do Corredor do Morrazo

Otros títulosExcavación, traslado y puesta en valor del petroglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra). Memoria de la actuación arqueológica realizada en el marco de la obra pública del Corredor del Morrazo
AutorMañana-Borrazás, Patricia
Palabras claveSeguimento Arqueolóxico
Seguimiento Arqueológico
Archaeological Monitoring
Impacto Arqueolóxico
Impacto Arqueológico
Archaeological Impact Correction
Corrección de Impacto
Escavación Arqueolóxica
Excavación Arqueológica
Archaeological Excavation
Medidas Correctoras
Mitigation Strategy
Corredor del Morrazo
Corredor del Morrazo
Morrazo Highway Corridor
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology
Petróglifo
Petróglifo
Petroglyph
Arte Rupestre
Rock Art
Muíño Rupestre
Molino Rupestre
Rock Mill
Laboratorio de Patrimonio
Heritage Laboratory
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeological Laboratory
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
LaPa
LAr
Fecha de publicaciónabr-2011
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
SerieCAPA
26
Resumen[GA] Neste traballo presentamos os resultados dunha actuación arqueolóxica executada entre setembro de 2003 e febreiro de 2004 e centrada nun petróglifo afectado directamente pola construción dunha infraestrutura pública. Trátase dunha rocha gravada cuns motivos denominados “muíños rupestres” que foi catalogada ós inicios das labores de seguimento desta obra. Ante a gravidade da afección, decidiuse executar unha intervención específica que documentara, extraera e recolocara a rocha do petróglifo. Sintetízanse os resultados das diversas fases da documentación do contexto orixinal do petróglifo (escavación, documentación planimétrica, calco, etc.), e o proceso de extracción e recolocación nunha área próxima a súa situación orixinal. Acompáñase cun catálogo no que se describe cada entidade en detalle.
[ES] En este trabajo presentamos los resultados de una actuación arqueológica ejecutada entre septiembre de 2003 y febrero de 2004 y centrada en un petroglifo afectado directamente por la construcción de una infraestructura pública. Se trata de una roca grabada con unos motivos denominados ´molinos rupestres´ que fue catalogada durante los comienzos de las labores de seguimiento de esta obra. Ante la gravedad de la afección, se decidió ejecutar una intervención específica que documentara, extrajera y recolocara la roca del petroglifo. Se resumen los resultados de las diversas fases de la documentación del contexto original del petroglifo (excavación, docuemntación planimétrica, calco, etc.), y el proceso de extracción y recolocación de un área próxima a su situación original. Se acompaña de un catálogo en el que se describe cada entidad en detalle.
[EN] This text presents the results of an archaeological work on a petroglyph directly affected by the construction of a public infrastructure that was carried out between September 2003 and February 2004. The site consists of a rock engraved with motifs called "rock mills”, which was found at the beginning of the Archaeological Monitoring of this work. Due to the severity of the impact, it was decided to perform a specific intervention to document, extract and replace the rock in a new location. We summarize the results of the various phases of the documentation of the original context of the petroglyph (excavation, survey, tracing, etc.), and the process of extraction and relocation in an area near its original location. The text is complemented with a catalog that describes each entity in detail.
DescripciónEste documento es una edición corregida de la Memoria Técnica de esta intervención depositada en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura e Comunicación Social e Turismo), Xunta de Galicia en marzo de 2007. Contiene el trabajo de investigación de SOFÍA BAQUEIRO y M. PILAR PRIETO-MARTÍNEZ en lo referente al apartado de ´Cultura material´ (páginas 17-19).-- Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/35806
E-ISSN1579-5349
ReferenciasDL C 1073-2011
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2011_CAPA_Mañana_Escavacion.pdf51,7 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.