English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/92433
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título

Anàlisi quantitativa de l’expressió d’isoformes de tau 3R i 4R a les malalties d’Alzheimer i dels grànuls argiròfils

Autor Cortés, Roser ; Reyes-Irisarri, Elisabet ; Serrano-Acedo, S. ; Ferrer, Isidre; Mengod Los Arcos, Guadalupe ; Vilaró, Maria Teresa
Palabras clave Grànuls argiròfils
Demència
Taupaties
Isoformes de tau
Fecha de publicación jul-2012
Citación I CIBICAT (2012)
ResumenEl procés de tall i unió (splicing) alternatiu de l’exó 10 de la proteïna associada a microtúbuls tau dóna lloc a isoformes amb 3 o 4 repeticions en el domini d'unió als microtúbuls. A les malalties neurodegeneratives anomenades taupaties aquestes isoformes de tau, anomenades tau 3R i 4R, respectivament, són hiperfosforilades i s'acumulen a les neurones i la glia d'una manera específica segons la malaltia. Així, les formes tau 3R són les que predominen a la malaltia de Pick, les tau 4R a la paràlisi supranuclear progressiva (PSP), la degeneració corticobasal (CBD) i a la malaltia amb grànuls argiròfils (argyrophilic grain disease, AGD), mentre que a la malaltia d’Alzheimer s’hi troben les dues isoformes 3R i 4R. Pel que fa a la proporció dels mRNAs de les isoformes de tau, s’ha demostrat que la relació 4R/3R està augmentada en algunes regions cerebrals a la PSP i la CBD, mentre que a les malalties d’Alzheimer i de Pick aquesta relació no és diferent de la dels controls. Per tal de determinar si es produeixen alteracions en l'expressió d'mRNA de tau 3R i 4R que puguin contribuir a l'acumulació de tau 4R en els grànuls argiròfils a l’AGD, hem examinat per RT-PCR quantitativa mostres de cervell de pacients amb AGD en comparació amb casos control i pacients en etapes inicials de la malaltia d’Alzheimer (Braak III-IV). Hem utilitzant sondes i primers específics per les variants 3R i 4R de tau. A les regions analitzades, que inclouen l’hippocamp anterior i posterior, escorça frontal i temporal, no hem trobat diferències significatives en la relació 4R/3R entre AGD, Alzheimer primerenc i casos control. Aquests resultats estan d’acord amb estudis anteriors en malalts d’Alzheimer. L’absència d’alteracions en l’expressió del mRNA de tau 3R i 4R suggereix que la composició d’isoformes de tau que s’agreguen tant en els cabdells neurofibril·lars a la malaltia d’Alzheimer com en els grànuls argiròfils a l’AGD no depèn de factors genètics sinó que estaria controlada principalment per esdeveniments post-translacionals.
Descripción Trabajo presentado al I Congrés Internacional de Biologia de Catalunya: Global questions on advanced biology, celebrado en Barcelona del 9 al 12 de julio de 2012.
URI http://hdl.handle.net/10261/92433
Aparece en las colecciones: (IIBB) Comunicaciones congresos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.