English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/91919
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Noves dianes terapèutiques en el transplantament de fetge amb empelt de mida reduïda

AutorPadrissa-Altés, Susagna
DirectorRoselló-Catafau, Joan ; Peralta, Carmen
Fecha de publicaciónabr-2010
EditorUniversidad de Barcelona
ResumenEls objectius de la present tesi són els següents: · Objectiu 1: Té com a objectiu avaluar si el sistema Renina-angiotensina participa en els efectes beneficiosos del PC en un model experimental de trasplantament de fetge amb empelt de mida reduïda on hi intervenen tant la lesió per I/R com la regeneració hepàtica. · Objectiu 2: Té com a objectius avaluar si les MMPs estan implicades en el efectes protectors del PC en un model experimental de trasplantament de fetge amb empelt de mida reduïda i si estan regulades per la JNK. Primer estudi: En el primer estudi es va investigar si els bloquejadors de l'acció de l'angiotensina II ( l'antagonista del receptor 1 de la Ang II, l'antagonista del receptor 2 de la Ang II i l'inhibidor de l'enzim convertidor de l'angiotensina (ACE)) podien reduir la lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió (I/R) i incrementar la regeneració hepàtica en el trasplantament hepàtic amb empelt de mida reduïda (ROLT), i si els efectes protectors del precondicionament hepàtic (PC) en el ROLT es podien explicar a través dels canvis en el nivells de Ang II. Els nostres resultats mostren que els empelts de mida reduïda generen Ang II després de ser sotmesos a un ROLT i que aquest fet està associat amb el increment de l'expressió de l'angiotensinogen i el ACE. A més, la inhibició de la Ang II no va demostrar que aquesta proteïna no participava en els efectes del PC. Tots els bloquejadors de l'acció de la Ang II van reduir la lesió hepàtica però cap d'ells va incrementar la regeneració hepàtica. L'antagonista del receptor de la Bradicinina (BK) va incrementar la regeneració hepàtica però no va reduir la lesió hepàtica en el ROLT. Finalment, la combinació de els bloquejadors de l'acció de la Ang II i de l'antagonista del receptor de la BK van reduir la lesió hepàtica i van incrementar la regeneració. Per tant, en conclusió, ja que bloquejadors de l'acció de la Ang II poden reduir la lesió hepàtica i que l'antagonista del receptor de la BK incrementa la regeneració hepàtica però cap d'ells pot tenir els dos efectes al mateix temps, seria d'interès clínic aplicar els dos components a l'hora en tractaments per reduir la fallada primària de l'empelt després d'un ROLT. Segon estudi: En aquest segon estudi es va estudiar la contribució de les metal·loproteïnases de matriu 2 i 9 (MMP2 i MMP9) als efectes protectors del PC en el ROLT. També es va investigar el paper de la c-Jun N-terminal cinasa (JNK) en aquests efectes i si aquesta proteïna regula la MMP2 en aquestes condicions. Els nostres resultats mostren que la MMP2, però no la MMP9, està involucrada en els efectes protectors del PC en el ROLT. La MMP2 va reduir la lesió hepàtica i va incrementar la regeneració del fetge. A més, la inhibició de la MMP2 va resultar una reducció dràstica de la supervivència dels animals després del ROLT. La inhibició de la JNK en el grup on s'aplicava el PC abans del ROLT, va disminuir la lesió hepàtica i va incrementar la regeneració. També es va observar que la JNK va induir la expressió i activitat de la MMP2 en el PC. Per altra banda, també es va observar que l'òxid nítric (NO) era responsable de la inducció de la JNK en el PC. Els nostres resultats obren noves possibilitats per a tractaments encaminats a reduir la fallada primària de l'empelt després del ROLT.
DescripciónTesis doctoral per optar al Titol de Doctora per la Universitat de Barcelona: Programa de Doctorat de Biomedicina (Bienni 2006-2008).-- Aquesta tesi ha sigut realitzada a la Unitat d'Isquèmia-Reperfusió Experimental del Departament de Patologia Experimental de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona-CSIC.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/91919
Aparece en las colecciones: (IIBB) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
dianes terapèutiques.pdf2,18 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.