English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/7181
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título

Testemuñas heráldicas e documentais dun fidalgo lucense: Gaspar López de Vaamonde

Autor Otero Piñeyro Maseda, Pablo S.; García González-Ledo, Xosé Antón
Palabras clave Fidalguía
Gentlemanliness
Paleografía
Paleography
Xenealoxía
Genealogy
Heráldica
Heraldry
Epigrafía funeraria
Funerary epigraphy
Idade Moderna
Modern age
Vida cotián
Daily life
Casas fidalgas
Nobleman housing
pousas
Pazos
Palaces
Fecha de publicación 2006
EditorCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Citación Cuadernos de Estudios Gallegos, LIII N.º 119, enero-diciembre (2006), pp.
Resumen[EN] The family tree of Gaspar López de Vaamonde, a nobleman from the Terra Cha region of Lugo, is studied. Special attention is paid to his rural housing and their heraldic signs together with the nobleman himself and his succession line. All is complemented with the corresponding illustrations. A contribution to a more accurate overview of what was our common historic and artistic past is made thanks to the precise knowledge of the local elite in every time and place.
[GAL] Estúdase a liña xenealóxica de Gaspar López de Vaamonde, fidalgo da comarca da «Terra Cha» lucense, prestando especial atención a súas vivendas rurais e manifestacións heráldicas, del mesmo e da súa liña sucesoria, comprementado todo elo coas correspondentes ilustracións. Co coñecemento preciso das elites locais de cada intre e logar, contribúiese a ter unha visión máis exacta do que foi o noso pasado común histórico e artístico.
URI http://hdl.handle.net/10261/7181
ISSN0210-847X
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TESTEMUÑAS HERÁLDICAS E DOCUMENTAIS.pdf6,61 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.