English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/6216
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : La gent gran a Catalunya
Autor : Pérez Díaz, Julio ; Miret Gamundi, Pau; Ajenjo i Cosp, Marc
Palabras clave : vejez
envejecimiento
Cataluña
demografía
mortalidad
supervivencia
revolución reproductiva
género
família
salud
Fecha de publicación : 2008
Editor: Fundació Jaume Bofill
Citación : Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005. Volum II: Habitatge, salut, parella, joventut, gent gran i dependència
Serie : Polítiques
65
Resumen: La gent gran protagonitza un dels canvis socials menys conegut i de major envergadura de les últimes dècades a Catalunya. La FJB vol aplicar el PaD també a la investigació d’aquest canvi, i fa amb aquest estudi un primer pas. Els autors dibuixen un panorama general sobre la gent gran en el conjunt poblacional i social, analitzant la seva evolució fins el moment actual, i la complementen després amb una primera explotació de les dades de la Enquesta. Aquest treball descriu el canvi experimentat per la piràmide de població, des d’una presència molt escasa de la gent gran fins a un pes actual que supera el d’infants, i analitza sense prejudicis alarmistes les seves causes i tambè les conseqüències. Es desvetlla d’aquesta manera un cúmul de transformacions a les dinàmiques socials, començant per la mateixa supervivència, democratizada fins la vellesa per la major part dels nascuts, però també al mateixos cicles de vida, a la significació de les diferents edats i a la distribució de papers familiars, econòmics i socials.
URI : http://hdl.handle.net/10261/6216
ISBN : 978-84-8334-924-3
Aparece en las colecciones: (CCHS-IEGD) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Bofill2008.pdf5,7 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.