English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/6164
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Pasado e futuro de Castrolandín (Cuntis): Unha proposta de recuperación e revaloración

AutorGonzález Méndez, Matilde ; Prieto-Martínez, M. Pilar ; Parcero-Oubiña, César ; Otero Vilariño, Carlos
Palabras claveLaboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Cuntis
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Desenvolvemento Comunitario Local
Local Community Development
Revalorización do Patrimonio
Heritage Reassessment
Divulgación Social
Social Dissemination
LaPa
Fecha de publicaciónnov-2002
EditorUniversidad de Santiago de Compostela
SerieTAPA
29
Resumen[EN] This work is a synthesis of historical and archaeological research developed by the Laboratory of Archaeology of the Padre Sarmiento Galician Studies Institute and the Terra Termarum Foundation about the Cultural Heritage of the Council of Cuntis. This volume starts with a series of studies about archaoelogical and differents issues on History of this land from the Recent Prehistory to the present projects on Heritage Reassessment and Social Dissemination of the rich Heritage of Cuntis.
[GA] Este traballo constitúe unha síntese dos traballos de investigación desenvoltos polo Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos e a Fundación Terra Termarum sobre o Patrimonio Cultural do concello de Cuntis. O volume recolle aportacións sobre xacementos e aspectos da historia desta terra dende a Prehistoria Recente deica os actuais proxectos de recuperación, posta en valor e divulgación social do rico Patrimonio cuntiense.
DescripciónTraballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA).-- Ayán Vila, Xurxo (coord).-- González Méndez, Matilde et al.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/6164
ISBN84-688-1478-4
ISSN1579-5357
IdentificadoresDL C 538-03
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TAPA29.pdf7,43 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.