English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/6164
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : Pasado e futuro de Castrolandín (Cuntis): Unha proposta de recuperación e revaloración
Autor : González Méndez, Matilde ; Prieto-Martínez, M. Pilar ; Parcero-Oubiña, César ; Otero Vilariño, Carlos
Palabras clave : Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Cuntis
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Desenvolvemento Comunitario Local
Local Community Development
Revalorización do Patrimonio
Heritage Reassessment
Divulgación Social
Social Dissemination
LaPa
Fecha de publicación : nov-2002
Editor: Universidad de Santiago de Compostela
Serie : TAPA
29
Resumen: [EN] This work is a synthesis of historical and archaeological research developed by the Laboratory of Archaeology of the Padre Sarmiento Galician Studies Institute and the Terra Termarum Foundation about the Cultural Heritage of the Council of Cuntis. This volume starts with a series of studies about archaoelogical and differents issues on History of this land from the Recent Prehistory to the present projects on Heritage Reassessment and Social Dissemination of the rich Heritage of Cuntis.
[GA] Este traballo constitúe unha síntese dos traballos de investigación desenvoltos polo Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos e a Fundación Terra Termarum sobre o Patrimonio Cultural do concello de Cuntis. O volume recolle aportacións sobre xacementos e aspectos da historia desta terra dende a Prehistoria Recente deica os actuais proxectos de recuperación, posta en valor e divulgación social do rico Patrimonio cuntiense.
Descripción : Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA).-- Ayán Vila, Xurxo (coord).-- González Méndez, Matilde et al.
URI : http://hdl.handle.net/10261/6164
ISBN : 84-688-1478-4
ISSN: 1579-5357
Identificadores: DL C 538-03
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TAPA29.pdf7,43 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.