English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/5822
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
 |  Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : Sobre la presencia de Vicia vicioides en Alicante
Autor : Pérez-Haase, A. ; Soler, J. X.; Galbany-Casals, Mercè
Palabras clave : Vicia vicioides
Fabàcias
Estudis florístics
Alacant
Fecha de publicación : 30-dic-2008
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Citación : Collectanea Botanica 27: 105-107 (2008).
Resumen: Aquesta fabàcia, de distribució iberomagribina, es troba al NW d’Àfrica, CW de la península ibèrica i a les serralades bètiques (ROMERO ZARCO, 1999), essent més freqüent a la seva meitat oest. Vers l’est, la seva distribució es veu interrompuda des de la província de Jaén fins a Alacant, on la seva presència és coneguda d’ençà de la citació de PÉREZ BADIA (1997), que la va herboritzar a la vall d’Ebo (Alacant, 30SYH49). Aquesta citació és l’única recollida en el recent estudi florístic de la província d’Alacant (SERRA, 2005). La planta, per tant, manca al sud-est ibèric de tendència més àrida (Múrcia, Almeria i Albacete). A Alacant, on és molt rara, no creix en bioclima semi-àrid i apareix només al territori diànic, en bioclima termomediterrani superior subhumit inferior (RIVAS MARTÍNEZ, 2007).
Descripción : 3 páginas, 3 figuras.-- Nota breve.
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2008.v27.9
URI : http://hdl.handle.net/10261/5822
DOI: 10.3989/collectbot.2008.v27.9
ISSN: 0010-0730 (Print)
1969-1087 (Online)
Aparece en las colecciones: (IBB) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Collectanea Botanica_file.pdf20,86 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.