English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/5807
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Estudis sobre cinc herbaris històrics de l'Institut Botànic de Barcelona

AutorIbáñez Cortina, Neus ; Montserrat, Josep M. ; Soriano, Ignasi
Palabras claveHistorical herbaria
Salvador
Institut Botànic de Barcelona
Herbaris històrics
Història de la ciència
Arxius especialitzats
Fecha de publicaciónjul-2006
EditorUniversidad de Barcelona
Citaciónhttp://www.tesisenred.net/TDX-0212107-093659
Resumen[EN] In this work we have established and applied for the first time in the Botanical Institute of Barcelona a methodology for documentation, computerization and revision of the historical herbaria of the Institution. As a result of applying this methodology we have obtained a formulary that has been used as the base for the elaboration of the Webherb program, at present used for computerization of the general herbarium of the Botanical Institute of Barcelona. The study comprises the Salvador, Bernades, Ruiz & Pavón, Societat Botànica Barcelonesa and Institució Catalana d’Història Natural herbaria. We highlight the fact that the Salvador herbarium (4025 sheets), collected by the Salvador family and dated between 1700 and 1745, contains pre-linnean labels with revisions by Pourret, who wrote the Linnaean equivalence. It constituted a notable contribution to the knowledge of the flora of that time, as much the discovery of new species (Joan Salvador (1683-1725) proposes, as a minimum, 28 new taxa) as the intensity of exploration of the territory. Indirectly, the Salvador family exerted a clear influence on Jussieu and Petiver, as the type sheets of plants described for these authors in referenced works conserved in the Salvador herbarium clearly demonstrated. The Bernades herbarium (814 sheets) conserves a part of the voucher specimens collected by Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) and his son Miquel Bernades i Clarís (1750-1801). It is dated between 1740 and 1770 and contains pre-linnean and linnean descriptions. The Ruiz & Pavón herbarium (695 sheets) is a random sample of sheets coming from American collections of Ruiz, Pavón and other botanists at the end of the 18th century. This collection, dated between 1778 and 1809, contains 342 type sheets described in "Flora Peruviana et Chilensis", "Flora Huayaquilensis", "Flora de Nueva España" and "Flora Mexicana". The Societat Botànica Barcelonesa herbarium contains 1211 sheets collected between 1838 and 1878 with contributions from botanists such as Loscos, Rodríguez Femenías, Willkomm, Vayreda, Trèmols or Costa. Finally the Institució Catalana d’Història Natural herbarium contains 1202 sheets collected between 1819 and 1916, the most part of them coming from the exsiccate "Plantes d’Espagne" of the Sennen and Trèmols herbaria.
[CAT] En aquest treball s’ha establert i aplicat per primer cop a l’Institut Botànic de Barcelona una metodologia per documentar, informatitzar i revisar els herbaris històrics d’aquesta Institució. De l’aplicació d’aquesta metodologia n’ha resultat, entre altres productes, una fitxa model que ha estat la base per l’elaboració del programa Webherb, actualment en ús per informatitzar l’herbari general de l’Institut Botànic de Barcelona. L’estudi ha abastat l’herbari Salvador, Bernades, Ruiz & Pavón, Societat Botànica Barcelonesa i Institució Catalana d’Història Natural. Dels resultats obtinguts destaquem que l’Herbari Salvador consta de 4025 plecs recol·lectats per la nissaga Salvador, datats entre 1700 i 1745, amb etiquetes pre-linneanes – la majoria amb cal·ligrafia de Joan Salvador i Riera (1683-1725) – amb revisions de Pourret que escrigué l’equivalent linneà. Constituí una contribució molt notable per el coneixement de la flora d’aquell temps, tant pel que fa a la descoberta de noves espècies (Joan Salvador va proposar, com a mínim, 28 nous tàxons) com per la intensitat exploratòria del territori. Indirectament la família Salvador influencià en Lamarck, Jussieu i Petiver com en donen testimoni duplicats del tipus de plantes descrites per aquests autors en obres de referència conservats a l’herbari Salvador. L’Herbari Bernades és un herbari de petites dimensions (814 plecs) on es conserven una part de les recol·leccions de Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) i del seu fill Miquel Bernades i Clarís (1750-1801). Està datat entre 1740 i 1770 y conté 49 descripciones pre-linneanes i 761 descripcions linneanes. L’Herbari Ruiz & Pavón és una mostra aleatòria de les recol·leccions americanes de Ruiz, Pavón i altres botànics de finals del segle XVIII. Aquesta col·lecció conté 695 plecs datats entre 1778 i 1809 i conté 342 plecs tipus de tàxons descrits en Flora Peruviana et Chilensis, Flora Huayaquilensis, Flora de Nueva España i Flora Mexicana. L’Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa conté 1211 plecs recol•lectats entre 1838 i 1878. Conté contribucions de botànics notables com Loscos, Rodríguez Femenías, Willkomm, Vayreda, Trèmols o Costa, entre altres, i és el testimoni del primer intent d’organitzar una Societat d’intercanvi de plantes a Espanya. Finalment l’herbari de la Institució Catalana d’Història Natural consta de 1202 plecs recol·lectats entre els anys 1819 i 1916, format principalment per part de la exsiccata de "Plantes d’Espagne" de Sennen i plecs procedents de l’herbari Trèmols.
DescripciónTesis doctoral de la Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament de Biologia Vegetal y del Institut Botánic de Barcelona (IBB).-- Texto en catalán.-- Fecha de lectura: 26-10-2006.-- Publicada en la plataforma Tesis Doctorales en Red/Tesis Doctorals en Xarxa (TDR-TDX) de la Generalitat de Catalunya: http://www.tdr.cesca.es/TDX-0212107-093659/index_cs.html.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/5807
ISBN978-84-690-4240-3
ReferenciasD.L. B. 13753-2007
Aparece en las colecciones: (IBB) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tesis_Neus Ibanez_previa.pdfPreámbulo y agradecimientos120,65 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_introduccion.pdfIntroducción145,36 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_metodologia.pdfMetodología155,19 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_salvador.pdfHerbario Fanilia Salvador3,41 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_bernades.pdfHerbario Bernades724,92 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_ruiz_pavon.pdfHerbario Ruiz y Pavon419,11 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_SBB.pdfHerbario Societat Botànica Barcelonesa (SBB)717,47 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_ICHN.pdfHerbario Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)418,62 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_conclusiones.pdfConclusiones115,74 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_bibliografia.pdfBibliografía155,11 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Tesis_Neus Ibanez_anexos.pdfAnexos2,75 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.