English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/5493
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

A Arqueoloxía no Plan Eólico da Galiza: Estudos de Impacto Arqueolóxico

AutorCacheda Pérez, María
Palabras claveEstudos de Impacto Arqueolóxico
Avaliación de Impacto Arqueolóxico
Parques Eólicos
Xestión Arqueolóxica
Arqueoloxía Aplicada
Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Archaeological Impact Studies
Archaeological Impact Assessment
Wind-Farm
Archaeological Management
Applied Archaeology
Laboratory of Landscape Archaeology
LaPa
Fecha de publicaciónjun-2004
EditorUniversidad de Santiago de Compostela
SerieCAPA
20
Resumen[EN] The aim of this work is to show a summary of the data collected by the Laboratory of Landscape Archaeology (Padre Sarmiento Institute on Galician Studies), between 1995-2201, from Archaeological Impact Studies in the Galician Wind-Farm Plan. Assuming that Archaeological Impact works are knowledge generators, as much of basic as of applied knowledge, this summarized study follows an Applied Archaeology Research Programme. A basic description of results is offered, as well as an approach to impact assessment and monitoring methodologies. Then, we try to link the different stages of analysis with the appropiate field-work, including the specific survey for this work.
[GA] Este traballo intenta ofrecer unha análise da sistematización de toda a información reunida nos Estudos de Impacto Arqueolóxico levados a cabo polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS), entre os anos 1995 e 2001, no marco do Plan Eólico Estratéxico da Galiza. Pártese dunha reflexión sobre os traballos de xestión de impacto como actuacións xeradoras de coñecemento, tanto básico como aplicado, e inscrébese nunha liña de investigación en arqueoloxía aplicada. Establécese unha descrición básica dos resultados obtidos, así como unha aproximación á metodoloxía de diagnose e corrección de impacto. Inténtase vincular cada fase dos estudos realizados coas súas implicacións para o traballo de campo e, en consecuencia, para o traballo de prospección aplicado en cada momento.
DescripciónCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/5493
ISBN84-688-7289-X
ISSN1579-5349
IdentificadoresDL C 1551-04
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
CAPA20.pdf1,03 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.