English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/48034
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

O legado de Federico Maciñeira e o patrimonio prehistórico de As Pontes na xénese da arqueoloxía galega

AutorArmada, Xosé-Lois
Palabras claveHistoria da arqueoloxía
Historia de la arqueología
History of archaeology
Metodoloxía arqueolóxica
Metodología arqueológica
Archaeological methodology
Evolucionismo
Evolutionism
Institucionalización
Institutionalization
Coleccionismo arqueolóxico
Coleccionismo arqueológico
Archaeological collecting
Galicia
Megalitismo
Campaniforme
Bell Beakers
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Fecha de publicación2003
EditorUniversidad de La Coruña
CitaciónEn V. Alonso Troncoso (coord.): Patrimonio histórico de As Pontes de García Rodríguez: 27-122. A Coruña.
Resumen[GA] Este traballo ofrece unha aproximación global da obra arqueolóxica de Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943). Maciñeira foi unha personalidade polifacética (empresario agrónomo, político ...); as súas investigacións resultaron decisivas para a consolidación da disciplina arqueolóxica en Galicia e serven de ponte entre a historiografía romántica do século XIX e as primeiras experiencias de investigación institucionalizada na universidade e en organizacións como o Seminario de Estudos Galegos. Aquí se analizan os seus presupostos teóricos, a súa metodoloxía arqueolóxica, as súas principais liñas de investigación e o seu papel na institucionalización da arqueoloxía galega. Finalmente, considérase o seu papel como coleccionista arqueolóxico e destácase a importancia da súa colección arqueolóxica para o coñecemento da prehistoria da área de As Pontes de García Rodríguez.
[ES] Este trabajo ofrece una aproximación global a la obra arqueológica de Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943). Maciñeira fue una personalidad polifacética (empresario agricultor, político…); sus investigaciones resultaron decisivas para la consolidación de la disciplina arqueológica en Galicia y sirven de puente entre la historiografía romántica del siglo XIX y las primeras experiencias de investigación institucionalizada en la universidad y en organizaciones como el Seminario de Estudos Galegos. Aquí se analizan sus presupuestos teóricos, su metodología arqueológica, sus principales líneas de investigación y su papel en la institucionalización de la arqueología gallega. Finalmente, se considera su papel como coleccionista arqueológico y se destaca la importancia de su colección arqueológica para el conocimiento de la prehistoria del área de As Pontes de García Rodríguez.
[EN] This paper offers a global approach to the archaeological work of Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943). Maciñeira was a multifaceted personality (farming entrepreneur, politician, etc.). His research was decisive in the consolidation of the discipline of archaeology in Galicia and served as a bridge between the romantic historiography of the 19th century and the first experiences of institutionalised research in the university and in organisations such as the Seminario de Estudos Galegos. Here we analyse his theoretical proposals, his archaeological methodology, his principal lines of research and his role in the institutionalisation of Galician archaeology. Finally, we look at his role as a collector of archaeology and we highlight the importance of his archaeological collection in our knowledge of the prehistory of the As Pontes de García Rodríguez area.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/48034
ISBN84-9749-073-8
ReferenciasDepósito legal: C-2064-2003
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2003_As Pontes_Armada_O legado.pdf2,2 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.