English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/45775
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Estudos complementarios e tratamentos de conservación do lenzo da muralla medieval de Santiago de Compostela, no inmoble nº 18 da rúa Entremuros (Santiago)

Otros títulosAdditional studies and conservation treatment of the medieval walls of Santiago de Compostela, in the building Nº. 18 on the Entremuros Street
AutorBenavides García, Rosa; Blanco-Rotea, Rebeca
Palabras claveMuralla Medieval
Medieval Wall
Conservación
Conservation
Datación por C14
Dating 14C
Luminiscencia
Luminescence
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Fecha de publicación28-oct-2010
CitaciónSantiago de Compostela
Resumen[GA] En 2008 levouse a cabo unha intervención na fachada exterior do inmoble situado en Entremuros 18, cuxa finalidade era intentar recuperar o lenzo conservado da antiga muralla de Santiago. En 2009, unha segunda intervención consistiu na restauración do lenzo e na súa individualización das reconstrucións e recrecidos posteriores, que corresponden coa súa integración nunha vivenda, ademais da datación dos materiais de recheo da muralla e dos morteiros de revestimento, mediante 14C e Luminiscencia Opticamente Estimulada (OSL) respectivamente.
[ES] En 2008 se llevó a cabo una intervención en la fachada exterior del inmueble situado en Entremuros 18, cuya finalidad era intentar recuperar el lienzo conservado de la antigua muralla de Santiago. En 2009, una segunda intervención consistió en la restauración del lienzo y en su individualización de las reconstrucciones y recrecidos posteriores, que corresponden con su integración en una vivienda, además de la datación de los materiales de relleno de la muralla y de los morteros de revestimiento, mediante 14C y Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL) respectivamente.
[EN] In 2008 we conducted an intervention in the external facade of the building situated in Entremuros 18, whose purpose was to try to recover the facing-preserved ancient city walls of Santiago. In 2009, a second intervention consisted of the restoration of the wall and in the individualization of the reconstructions and post screeds, corresponding with their integration into a home, as well as the dating of the filling materials of the wall and the mortar coating by 14 C and Optically Stimulated Luminescence (OSL), respectively.
DescripciónReferencia completa del libro en el que se publicará este preprint: Benavides García, R., Blanco-Rotea, R. 2010 (e.p.). Estudos complementarios e tratamentos de conservación do lenzo da muralla medieval de Santiago de Compostela, no inmoble nº 18 da rúa Entremuros (Santiago). En Varela Campos, P. (coord.) 2010 (e.p.). Actuacións Arqueolóxicas. Ano 2009. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/45775
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Informes y documentos de trabajo
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2009_Entremuros_ActuaciónsArqueolóxicas_ConFig.pdf1,21 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.