English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/43813
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Incorporating Recombination into the study of recent Human Evolutionary History

AutorMelé, Marta
DirectorBertranpetit, Jaume ; Calafell, Francesc
Fecha de publicación2011
EditorUniversitat Pompeu Fabra
Resumen[EN]: The aim of this work is to use the information left by recombination in our genomes to make inferences on the recent evolutionary history of human populations. For that, a novel method called IRiS has been developed that allows detecting specific past recombination events in a set of extant sequences. IRiS is extensively validated and studied in whole set of different scenarios in order to assess its performance. Once recombination events are detected, they can be used as genetic markers to study the recombinational diversity patterns of human populations. We apply this innovative approach to a whole set of different human populations within the Old World that were specifically genotyped for this end and we provide new insights in the recent human evolutionary history of our species.
[CA]: En aquest treball es pretén utilitzar la informació que deixa la recombinació al nostres genomes per fer inferències sobre la història evolutiva recent de les poblacions humanes. Per fer-ho, s’ha desenvolupat un mètode novedós, anomenat IRiS, que permet la detecció de recombinacions antigues específiques en un conjunt de seqüències. Hem validat extensivament IRiS i l'hem sotmès a diferents escenaris per tal d’avaluar-ne l’ eficàcia. Un cop els events de recombinació són detectats, es poden utilitzar com a marcadors genètics per estudiar els patrons de diversitat de les poblacions humanes. Finalment, hem aplicat aquesta innovadora aproximació a un conjunt de poblacions humanes del Vell Món, que varen ser genotipades específicament amb aquesta finalitat, aportant nous coneixements en la història evolutiva recent dels humans.
Descripción214 páginas.-- Tesis Doctoral presentada por Marta Melé Messeguer en la Universitat Pompeu Fabra, siendo los directores de la Tesis: Dr. Jaume Bertranpetit Busquets y Dr. Francesc Calafell Majó del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (UPF).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/43813
Aparece en las colecciones: (IBE) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
tmm.pdf3,36 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.