English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/26789
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Biological rhythms in the marine environment: The Norway lobster as a case study

AutorAguzzi, Jacopo ; Sardà, Francisco
Palabras claveBiological rhythms
Catches
Nephrops norvegicus
Light intensity cycles
Photo-period length
Endogenous regulation
Ritmes biològics
Trampes
Cicles d'intensitat de llum
Longitud del període de llum
Regulació engògena
Fecha de publicación2007
EditorInstitut d'Estudis Catalans
CitaciónContributions to Science 3(4): 493-500 (2007)
Resumen[EN]The study of biological rhythms in marine invertebrates presents important methodological problems. Species diel movement up and down the three-dimensional environment of the water-column (i.e. mesopelagic migration), along the seabed (i.e. nektobenthic migration) or in and out of the sediment (i.e. endobenthic movements of buriers and burrowers) requires varied sampling procedures depending on the depth, location and time of day. The rhythmic behaviour of the Norway lobster (Nephrops norvegicus) was studied as an example of this, as it affects its commercial catchability at a diel and seasonal level. Animals dig burrows in muddy bottoms and can avoid trawl capture depending on the time of the day. Captures have therefore been used as proxy for activity rhythms of populations at different depths in relation to the day-night cycle. These behavioural features determine that Nephrops is a good model of reference for the study of biological rhythms in marine invertebrates in relation to their ecological context. In this review, we detail recent findings on behavioural and physiological rhythms of single individuals in the laboratory and of populations at different depths.
[CAT]L'estudi del ritmes biològics en invertebrats marins presenta importants problemes metodològics. El moviment vertical de les especies en l'entorn tridimensional de la columna d'aigua (migració mesopelàgica), al llarg del fons marí (migració nectobèntica) o dins i fora del sediment (moviment endobèntic) requereix diversos procediments de mostreig depenent de la profunditat de l'àrea i l'hora. El comportament rítmic de l'escamarlà (Nephrops norvegicus) s'ha estudiat com un exemple d'aquesta problemàtica essent el seu comportament un factor que influencia la seva capturabilitat diària i estacional. Els animals viuen en caus de fons mòbils i eviten la captura per arrossegament depenent de l'hora del dia. Les captures, doncs, s'han fet servir com a indicadors del ritme d'activitat en poblacions a profunditats diferents en relació amb el cicle dia-nit. Aquestes característiques del comportament de Nephrops fan d'aquesta espècie un bon model de referència per a l'estudi dels ritmes biològics en invertebrats marins en relació amb el seu context ecològic. En aquest treball de revisió detallem les dades recents sobre el ritme comportamental i de fisiologia en individus de laboratori i poblacions a diferents profunditats.
Descripción8 pages, 4 figures
Versión del editorhttp://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.25
URIhttp://hdl.handle.net/10261/26789
DOI10.2436/20.7010.01.25
ISSN1575-6343
E-ISSN2013-410X
Aparece en las colecciones: (ICM) Artículos
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.