Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/26739
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Modelling the ocean-atmosphere exchanges of Persistent Organic Pollutants (POPs)

AuthorsJurado, Elena CSIC ORCID
KeywordsContaminants organics persistents
COPs
POPs
PCB
Deposició atmosférica
Dades satèl·lit
Issue DateNov-2006
PublisherUniversidad Politécnica de Cataluña
Abstract[CAT] Els Contaminants Organic Persistents (COPs), tals com PCB, PCDD/FS i PAHs, són un grup de compostos químics regulats per a la seva reducció o ja prohibits a causa de la seva persistència, potencial per a ser transportat llargues distàncies i la capacitat de bioacumular en xarxes tròfiques. El transport atmosfèric i la posterior deposició s’han descrit com els processos claus pels quals impacten àrees oceàniques remotes. Així mateix, en la interfície atmòsfera-oceà, que correspon al 70% de la superfície de la Terra, tenen lloc molts processos vitals que determinen el paper dels oceans com a dipòsit i reservori de COPs. La interpretació d’aquests processos no és senzilla a causa de la manca de mesures en àrees remotes de l’oceà i el desconeixement dels mecanismes dominants a diferents escales espacials i temporals.
Aquesta tesi doctoral està centrada en la modelització dels processos de transferència de COPs entre l’atmòsfera i els oceans a escales regionals i globals. Per primera vegada, dades derivades de satèl•lits s’han acoblat amb models multimèdia de contaminants i de caixes de nivell I-III, donant lloc a estimacions d’acord amb un factor de dos amb les measures en molts dels casos. Així mateix, s’ha mostrat la variabilitat dels processos de deposició i la importància de considerar processos biogeoquímics a gran escala quan s’avalua la dinàmica dels COPs. Estimacions globals del procés de deposició atmosfèrica dominant, i fluxes d’enfonsament i subducció també s’han dut a terme. S’ha vist que la difusió aire-aigua és la ruta predominant de introducció de contaminants a oceans per a COPs predominantment en la fase gas. En canvi, la deposició seca i humida és dominant per certes regions i per a contaminants que tendeixen a sorbir-se fortament a aerosols. D’altra banda, la metodologia desenvolupada s’ha implementat per a estimar els bescanvis atmosfera-oceà de carboni orgànic total. Sorprenentment aquestes estimacions apunten a fluxes elevats que podrien ajudar a tancar els balanços globals de carboni.
El destí dels contaminants a curta escala i un cop han entrat a la columna d’aigua s’ha investigat mitjançant un model dinàmic 0-D i un model acoblat hidrodinàmic-contaminant 1-D. S’ha recalcat el paper dels sediments en el reciclatge de contaminants i dels fluxes atmosfèrics. Així mateix s’ha vist que la influència dels sediments és especialment important per a aigües poc profundes (< 20 m) i la profunditat a la qual difonen en la columna d’aigua s’explica amb la interacció entre fluxes turbulents i d’enfonsament. Així doncs, en aquesta tesi i per primera vegada s’ha dut a terme un analisi exhaustiu de la turbulència vertical en la dinàmica dels COPs
[ENG] Persistent organic pollutants (POPs), such as PCB, PCDD/FS and PAHs, are a group of chemicals targeted for reduction, or already banned, because of their persistence, potential for long-range transport and their ability to bioaccumulate in food-webs. Atmospheric transport and subsequent deposition has been described as the major process by which they impact remote oceanic areas. Additionally in the air-water interface, which accounts about the 70% of the Earth surface, take place many vital processes that determine the role of the oceans as a sink and as a reservoir of POPs. However the interpretation of these processes encounters difficulties because of the lack of measurements in the remote oceanic areas, and the lack of understanding of the dominant mechanisms at different spatial and temporal scales.
This PhD-thesis focuses on the modelling of the transfer processes of POPs between the atmosphere and the oceans at regional and global scales. Satellite derived data has been coupled with multimedia box-contaminant models of level I-III for the first time, yielding estimations in agreement within a factor of two with measurements, in most cases. Moreover, it is shown the noteworthy variability of atmospheric depositional fluxes and the importance of considering large biogeochemical processes in the oceans when evaluating the dynamics of POPs. Global estimations of the dominant atmospheric depositional, sinking and subduction fluxes have been also performed. It is seen that diffusive air-water exchange is the predominant route of introduction of contaminants to the oceans for POPs predominantly in the gaseous phase. However, dry and wet deposition become dominant in certain ocean regions and for compounds that sorb strongly to aerosols. Furthermore the developed methodology has also been implemented to estimate the atmosphere-ocean exchanges of total organic carbon. Surprisingly, these estimations point to high fluxes which could help to close the carbon budgets in the global carbon models.
The fate of contaminants on the short-time scale and once they enter the water column has been investigated by means of a 0-D dynamic model and a 1-D dynamic coupled contaminant-hydrodynamic model. It is stressed the role of sediments recycling contaminants and the atmospheric based fluxes. The influence of sediments is especially important for shallow water columns (< 20 m). The extent to which they diffuse in the water column is explained by the interplay between sinking and turbulent fluxes. In this thesis and for the first time a novel and comprehensive analysis of the vertical turbulence to the dynamics of POPs has been performed.
DescriptionTesis del Departament de Enginyeria hidràulica marítima i ambiental de la Universitat de Politècnica de Catalunya (UPC).-- Fecha de defensa 24-11-2006.
Publisher version (URL)http://www.tdx.cat/TDX-0330107-123245
URIhttp://hdl.handle.net/10261/26739
ISBN978-84-690-5612-7
Appears in Collections:(IDAEA) Tesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Jurado_Elena_1.pdfParte 1606,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_2.pdfParte 21,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_3.pdfParte 313,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_4.pdfParte 416,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_5.pdfParte 518,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_6.pdfParte 612,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_7.pdfParte 712,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_8.pdfParte 816,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jurado_Elena_9.pdfParte 910,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

365
checked on Jan 19, 2022

Download(s)

941
checked on Jan 19, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.