English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/25456
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Governar el deute en temps de crisi: Castelló d’Empúries (1386-1421)

Otros títulosGoverning public debt in times of crisis: Castelló d’Empúries (1386-1421)
AutorMartí Arau, Albert
Palabras claveDeute municipal
Capbreus
Censals
Creditors
Castelló d'Empúries
S. XIV-XV
Municipal debt
Memorials
Rents
Creditors
14th Century
15th Century
Fecha de publicación30-jun-2010
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónAnuario de Estudios Medievales 40(1): 129-179 (2010)
Resumen[CA] Des del final del s. XIV, molts consistoris catalans van haver de confeccionar memorials o “capbreus” de rendes que facilitessin l’administració de l’enorme deute contret anteriorment i clarifiquessin la situació jurídica de cada renda per evitar malentesos amb el seu propietari. El present article analitza dos capbreus de censals redactats entre 1410 i 1421 pels dirigents de Castelló d’Empúries, la capital d’una de les senyories més importants de Catalunya. A la llum d'aquests volums, es responen alguns dels interrogants que encara existeixen sobre les finances urbanes a la Catalunya baixmedieval: conèixer el nivell d’endeutament que assoliren els llocs de senyoriu; estudiar les polítiques financeres que endegaren els governs municipals per intentar disminuir el volum dels interessos anuals; i, finalment, copsar la procedència geogràfica i el perfil social dels creditors municipals.
[EN] Since the end of the 14th century, many Catalan towns were asked to issue memorials of rents that, in the one hand, would facilitate the administration of the huge debt they had got into previously and, on the other hand, would clarify the juridical situation of each rent to avoid misunderstandings with its owner. This article aims at analyzing two memorials of rents written up between 1410 and 1421 by the local authorities of Castelló d’Empúries, the main city of one of the most important lordships of Catalonia. With the help of these volumes, we are trying to solve some of the questions about the urban finances in medieval Catalonia: what the level of indebtedness that the noble places attained; what financial policies the urban rulers put forward to reduce the volume of the annual interests; and, finally, what the geographical origin and the social profile of the municipal creditors was.
Descripción52 pàgines, 6 quadres, 4 gràficas, 1 mapa addicional, 2 quadres addicionals.
Versión del editorhttp://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/299
URIhttp://hdl.handle.net/10261/25456
ISSN0066-6742 (Print)
1988-4230 (Online)
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
299-302-1-PB.pdf686,88 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.