English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/24341
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Formació de nano-emulsions en sistemes amb tensioactius iònics mitjançant mètodes de condensació o de baixa energia

AutorSolé, Isabel
DirectorGonzález Azón, Carmen; Gutiérrez, José M. ; Maestro, Alicia; Solans, Conxita
Palabras claveNano-emulsions
Col.loides
Tensioactius iònics
Emulsificació
PIC
Fecha de publicación2009
EditorUniversidad de Barcelona
Resumen[CAT] Les nano-emulsions, en tant que emulsions, són dispersions col•loïdals formades per una fase líquida dispersada en una altra en forma de gotes. El que les fa d’especial interès és que aquestes gotes tenen una mida extremadament petita, entre 20 i 200 nm, fet que fa que la majoria d’elles tinguin una aparença transparent o translúcida.
Les nano-emulsions són sistemes termodinàmicament inestables, i com a tals, es requereix energia per a la seva formació. Aquesta energia pot ser aportada a través de mètodes físics, de dispersió o d’alta energia (homogeneïtzadors d’alta pressió, generadors d’ultrasons...), o a través de mètodes químics, de condensació o de baixa energia. En aquests darrers, les nano-emulsions s’obtenen com a resultat dels canvis produïts en la curvatura natural dels tensioactius durant el procés d’emulsificació, degut a les transicions de fases que es produeixen. L’emulsificació es pot produir a composició constant (Phase Inversion Temperature Method, PIT), o a temperatura constant (Phase Inversion Composition Method, PIC).
Tot i ser les nano-emulsions sistemes termodinàmicament inestables, posseeixen una elevada estabilitat cinètica. El fet de tenir una elevada estabilitat cinètica, juntament amb les característiques de mida de gota petita i aparença transparent o translúcida, fa que hagin incrementat les seves aplicacions en diversos sectors industrials.
En la present tesi doctoral s’ha estudiat la formació de nano-emulsions de fase externa aquosa en sistemes amb tensioactius iònics mitjançant mètodes de condensació o de baixa energia mantenint la temperatura constant (PIC). Per a dur a terme aquest estudi, s’han seleccionat els sistemes aigua / SDS-alcohol / dodecà, aigua / oleat de potassi - àcid oleic - C12E10 / hexadecà, i aigua / clorur d’oleïlamina - oleïlamina - C12E10 / hexadecà.
En el sistema aigua / SDS-alcohol / dodecà, per tal d’obtenir nano-emulsions de mida de gota petita és necessari partir de composicions amb estructura de microemulsió de fase externa aquosa (Wm), o assolir l’equilibri quan es passa per aquesta fase al llarg del camí d’emulsificació.
La formació de nano-emulsions en aquest sistema es produeix durant un procés de dilució de la fase de microemulsió Wm. Durant aquest procés de dilució, el component cotensioactiu (hexanol o pentanol) difon a la fase aquosa, fet que provoca que el sistema esdevingui termodinàmicament inestable i passi a constituir nano-emulsions.
En els sistemes aigua / oleat de potassi - àcid oleic - C12E10 / hexadecà i aigua / clorur d’oleïlamina - oleïlamina - C12E10 / hexadecà, per tal d’obtenir nano-emulsions de mida de gota petita ha estat necessari partir d’una zona on tot l’hidrocarbur es trobi solubilitzat en una fase de cristall líquid cúbic amb elevada concentració d’aigua, o aconseguir la solubilització de tots els components quan es passa per a composicions pertanyents a aquesta zona al llarg del camí d’emulsificació. L’aplicació de tècniques de dissenys d’experiments ha permès optimitzar tant les variables de composició com les de preparació.
DescripciónTesis del Departament de Enginyeria Química i Metal·lúrgia de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 19-02-2008.
Versión del editorhttp://www.tesisenred.net/TDX-0225109-121313
URIhttp://hdl.handle.net/10261/24341
ISBN978-84-692-2044-3
ReferenciasB.21819-2009
Aparece en las colecciones: (IQAC) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sole_Isabel_1.pdfParte 1216,29 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Sole_Isabel_2.pdfParte 2525,68 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Sole_Isabel_3.pdfParte 31,64 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.