English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/24227
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Traballo de Investigación Tutelado: A Arqueoloxía no plano eólico de Galicia: Estudios de corrección do impacto

AutorCabrejas, Elena
DirectorCriado-Boado, Felipe
Palabras claveParque eólico
Wind farm
Evaluación de Impacto Ambiental
Environmental Impact Assessment
Corrección de Impacto Arqueolóxico
Corrección de Impacto Arqueológico
Correction of the Archaeological Impact
Medidas correctoras
Mitigation Strategy
Galicia
Laboratorio de Patrimonio
Heritage Laboratory
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology Laboratory
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
LaPa
LAr
Fecha de publicación4-sep-2002
Resumen[GA] Preséntase unha síntese dos diferentes traballos de Corrección de Impacto Arqueolóxico en proxectos de construción de Parques Eólicos realizados baixo o control e seguimento arqueolóxico do Laboratorio de Patrimonio (LaPa) e o Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (LPPP), integrados no Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (LAFC) no intre no que se presentou este traballo. Á súa vez, amósase unha análise crítica da información xenerada, unha valoración correcta do alcance e significación destes proxectos, e así mesmo de contextualizar os resultados. O LAFC viña traballando xa varios anos no campo da Avaliación e Corrección de Impacto Arqueolóxico de Obras Públicas de grande envergadura, procurando aunar práctica administrativa e teoría arqueolóxica. Dende 1995 realizou traballos de prospección arqueolóxica destinados á realización de estudios de Avaliación de Impacto Arqueolóxico dunha serie de proxectos de construcción, englobados dentro do Plan Eólico Estratéxico da Xunta de Galicia (´Proxecto Marco de Avaliación e Corrección do Impacto Arqueolóxico do Plan Eólico Extratéxico de Galicia´, presentado na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o 22 de xullo de 1996) e xestionados por GESTENGA (Gestión Enerxética de Galicia, S.A.) ata agosto de 2000. Afrontar estas labores dende o mundo universitario permitiu ao mesmo tempo axudar ao desenvolvemento da investigación aplicada que tantas lagoas presentaba, e superar o tradicional distanciamento co enfoque académico centrado particularmente na investigación.
[ES] Se presenta una síntesis de los distintos trabajos de Corrección de Impacto Arqueológico en proyectos de construción de Parques Eólicos realizados bajo el control y seguimiento arqueológico del Laboratorio de Patrimonio (LaPa) y el Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (LPPP), integrados en el Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (LAFC) en el instante en el que se presentó este trabajo. Al mismo tiempo, se muestra un análisis crítico de la información generada, una valoración correcta del alcance y significación de estos proyectos, y así mismo de contextualizar los resultados. El LAFC lleva trabajando ya varios años en el campo de la Evaluación y Corrección de Impacto Arqueológico de Obras Públicas de gran envergadura, procurando aunar práctica administrativa y teoría arqueológica. Desde 1995 realizó trabajos de prospección arqueológica destinados a la realización de estudios de Evaluación de Impacto Arqueológico de una serie de proyectos de construcción, englobados dentro del Plan Eólico Estratégico de la Xunta de Galicia (´Proxecto Marco de Avaliación e Corrección do Impacto Arqueolóxico do Plan Eólico Extratéxico de Galicia´, presentado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el 22 de julio de 1996) y gestionados por GESTENGA (Gestión Energética de Galicia, S.A.) hasta agosto de 2000. Afrontar estas labores desde el mundo universitario permitió al mismo tiempo ayudar al desarrollo de la investigación aplicada que tantas lagunas presentaba, y superar el tradicional distanciamiento con el enfoque académico centrado particularmente en la investigación.
DescripciónDirector:Felipe Criado Boado Lugar de lectura: Universidade de Santiago de Compostela Fecha de lectura: 4 de septiembre de 2002
URIhttp://hdl.handle.net/10261/24227
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2002_TIT_Cabrejas Dominguez_A Arqueoloxia no plano eolico de Galicia.pdf827,42 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.