English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/22373
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Novidades sobre o culto a Sta. Baia-Eulalia e a Arqueoloxía paleocristiá do NO. peninsular

AutorArmada, Xosé-Lois ; Martín Seijo, María
Palabras claveArqueoloxía paleocrisitá
Arqueología paleocristiana
Archaeology of first Christians
NO Península Ibérica
NO Iberian Peninsula
Culto mártir
Martyr cult
Santa Eulalia
St Eulalia
LaPa
Fecha de publicación2007
EditorGrupo Arqueológico Larouco
CitaciónLarouco: revista anual da antigüedade galaica, 4(2007): 123-139. Bande.
Resumen[GA] O noso traballo pretende incidir na importancia acadada polo culto á mártir emeritense Sta. Eulalia/Baia no proceso cristianizador do Noroeste peninsular dende finais do s. IV que se manifesta en depósitos como Sta. Baia de Bóveda ou Sta. Baia de Tins. Neste sentido, supón unha ampliación do xa publicado con anterioridade, achegando novos datos sobre a cuestión. Prestamos aquí especial atención ó desaparecido depósito de Sta. Eulalia de Portorroibo (As Pontes, A Coruña), unha capela na cal se localizan unha inscrición romana reempregada como altar (loculus cuadrangular con rebaixe escalonado na súa base) e dous enterramentos tardorromanos/altomedievais.
[ES] Nuestro trabajo pretende incidir en la importancia alcanzada por el culto a la mártir emeritense Santa Eulalia/Baia en el proceso cristianizador del Noroeste peninsular desde finales del siglo IV que se manifiesta en depósitos como Santa Baia de Bóveda o Santa Baia de Tins. En este sentido, supone una ampliación de lo ya publicado con anterioridad, acercando nuevos datos sobre la cuestión. Prestamos aquí especial atención al desaparecido depósito de Santa Eulalia de Portorroibo (As Pontes, A Coruña), una capilla en la que se localizan una inscripción romana reutilizada como altar (loculus cuadrangular con rebaje escalonado en su base) y dos enterramientos tardorromanos/altomedievales.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22373
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2007_Larouco_ArmadaMartin_Novidade sobre o culto a Sta Baia Eulalia.pdf12,88 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.