English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/22082
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Paisaxes culturais e Arqueología da Paisaxe (exposición itinerante)

Otros títulosPasajes culturales y Aqueología del Paisaje (exposición itinerante)
AutorCriado-Boado, Felipe ; Otero Vilariño, Carlos ; González Veiga, Martina
Palabras claveExposición
Exhibition
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology
Paisaxe cultural
Pasaje cultural
Cultural Landscape
Paisaxe cazadora
Paisaje cazadora
Hunter Landscape
Paisaxe monumental
Paisaje monumental
Monumental Landscape
Paisaxe dividida
Paisaje dividida
Divided Landscape
Paisaxe fortificada
Paisaje fortificada
Fortify Landscape
Paisaxe tradicional
Paisaje tradicional
Traditional Landscape
LaPa
Laboratorio de Patrimonio
Divulgación
Diffusion
Cultura científica
Scientific Culture
Fecha de publicación8-mar-2010
Resumen[GA] A exposición, orientada ao público xeral, xira ao redor da paisaxe cultural e da arqueoloxía da paisaxe con Galicia como referente principal. Nun intre, no que a noción de “paisaxe cultural” está en auxe e acadamos unha visión completa do territorio, que vincula a acción humana co medio natural, esta exposición ten dous obxectivos principais: a) Por unha banda, achegarse ao patrimonio arqueolóxico dende unha perspectiva que transcenda o xacemento e busque nas pegadas da actividade humana na paisaxe, unha ampliación significativa do rexistro arqueolóxico. b) Por outra banda, amosar a interacción entre a acción social e a paisaxe, a través das súas pegadas conscientes (monumentos e/ou semantización da paisaxe) e inconscientes (modificación desta). A exposición fai un percorrido polo proceso de conformación sucesiva da paisaxe tradicional dende o paleolítico. Amósase como eran e como foron concibidas as paisaxes antigas, pero tamén, o que hai detrás de cada concepción da paisaxe, establecéndose unha comparativa entre as paisaxes galegas e as doutros proxectos nos que estivo implicado o noso grupo: Uruguai e Etiopía. A exposición divídese en cinco bloques temáticos: (1) Paisaxe cazadora das sociedades paleolíticas, (2) Paisaxe monumental neolítica, (3) Paisaxe dividida, construída na Idade do Bronce, (4) Paisaxe fortificada da Idade do Ferro e (5) Paisaxe tradicional, que dende o século IV d. C. chega ata os nosos días.
[ES] La exposición, orientada al público general, gira en torno al paisaje cultural y la arqueología del paisaje con Galicia como referente principal. En un momento, en el que la noción de “pasaje cultural” está en auge y obtenemos una visión completa del territorio, que vincula la acción humana y el medio natural, esta exposición tiene dos objetivos principales: a) Por un lado, acercarse al patrimonio arqueológico desde una perspectiva que trasciende el yacimiento y busque en las huellas de la actividad humana en el pasaje, una ampliación significativa del registro arqueológico. B) Por otro lado, mostrar la interacción entre la acción social y el paisaje, a través de sus huellas conscientes (monumentos y/o semantización del paisaje) e inconscientes (modificación de este). La exposición hace una recorrido por el proceso de conformación sucesivo del paisaje tradicional desde el paleolítico. Se muestra cómo eran y cómo fueron concebidos los paisajes antiguos, pero también, lo que hay detrás de cada concepción del paisaje, estableciéndose una comparativa entre los paisajes gallegos y los de otros proyectos en los que estuvo implicado nuestro grupo: Uruguay y Etiopía. La exposición se divide en cinco bloques temáticos: (1) Paisaje cazador de las sociedades paleolíticas, (2) Paisaje monumental neolítico, (3) Paisaje dividido, construido en la Edad del Bronce, (4) Paisaje fortificado de la Edad del Hierro y (5) Paisaje tradicional, que desde el siglo IV d. C. llega hasta nuestros días.
Descripción[GA] Paneis da exposición itinerante ´Paisaxes Culturais e Arqueología da Paisaxe´ Este traballo é a síntese de 15 anos de investigación desenvolvida polo Laboratorio de Patrimonio (LaPa) do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), radicado no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS) en Santiago de Compostela, e dirixido por Felipe Criado Boado. [ES] Paneles de la exposición itinerante Paisaxes Culturais e Arqueología da Paisaxe. Este trabajo es la síntesis de 15 años de investigación desarrollada por el Laboratorio de Patrimonio (LaPa) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), radicado en el Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (IEGPS) en Santiago de Compostela, y dirigido por Felipe Criado Boado.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22082
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Material de divulgación
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Diptico.pdfDíptico de la exposición167,76 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Presentacion.pdfPresentación de la exposición1,17 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Paisaxe cazadora.pdfBloque temático "Paisaje cazadora"571,73 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Paisaxe monumental.pdfBloque temático "Paisaje monumental"2,75 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Paisaxe dividida.pdfBloque temático "Paisaje dividida"996,99 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Paisaxe fortificada.pdfBloque temático "Paisaje fortificado"1,65 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
2009_Paisaxes Culturais_CriadoOteroGonzalez_Paisaxe tradicional.pdfBloque temático "Paisaje tradicional"2,26 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.