English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/20446
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón (Lalín, Pontevedra)

Otros títulosFinding of gravestones with megalithical art in fonte Touron (Lalín, Pontevedra)
AutorCabrejas, Elena ; Mañana-Borrazás, Patricia ; Seoane-Veiga, Yolanda
Palabras claveGalicia
Lalín
Arte Megalítico
Arqueoloxía de Xestión
Calco
Documentación Xeométrica
Láser Escáner Terrestre
Megalithic Art
Professional archaeology
Tracing
Geometrical documentation
Terrestrial Laser Scanner
LaPa
Fecha de publicación30-dic-2009
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónCuadernos de Estudios Gallegos LVI(122): 9-31 (2009)
Resumen[GL] No contexto dos traballos arqueolóxicos previos á execución dunha obra (unha liña eléctrica de media tensión), localizáronse unhas lousas con gravados na zona de Fonte Tourón, en Lalín. Trátase dunhas lousas que presentan uns gravados de estilo propio do megalitismo e que agora forman parte dos lindes das fincas nas que se atopan. As características destes gravados, sumado á propia forma das pedras, a un contexto onde se localizan outras mámoas e sobre todo, á información dos veciños que vinculan estas pedras cunha mámoa desfeita fai uns anos, apuntan a que formaron parte dun monumento megalítico, e que moi probablemente se trata dos esteos dunha cámara.
[EN] In an archaeological context before a works execution took place (an electric half tension line), some engraved gravestones were found around the area of Fonte Touron, Council of Lalín. These gravestones have engravings representative of megalithism and nowadays they became boundary markers of the yards in which they are. The features of the engravings, besides the very shape of the stones and the context where other mounds are located, and above everything, the information provided by local neighbors that relate the stones of this mound to one set apart some years ago, points that they were part of a megalithic monument, and it is highly probable that they were the orthostats of a chamber.
Descripción23 páxinas, 11 figuras.
Versión del editorhttp://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/54
URIhttp://hdl.handle.net/10261/20446
ISSN0210-847X
E-ISSN1988-8333
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
(INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
54.pdf1,92 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.