English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/188874
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur

Other TitlesEthno-botany in the Catalan Pyrenees: the current state and proposals for the future
AuthorsGras, Airy CSIC ORCID ; Garnatje, Teresa CSIC ORCID CVN ; Aldea, Clara; Almeida, Bea; D'Ambrosio, Ugo; Altimiras, Jacint; Parada, Montserrat; Rigat, Montserrat; Vallès, Joan
KeywordsConeixement tradicional
Etnobotànica
Pirineus catalans
Recursos naturals
Ethnobotany
Catalan Pyrenees
Natural ressources
Traditional knowledge
Issue Date2018
PublisherInstitut Ramon Muntaner (Mora la Nueva)
CitationIBIX 10: 33-47 (2018)
Abstract[CA] L’etnobotànica és una disciplina situada en la interfície entre les ciències naturals i les ciències humanes que s’ocupa de les relacions entre les persones i les plantes al llarg del temps i la seva projecció en l’avenir.Als Països Catalans, dues tesis doctorals dels anys 1990 (una de les quals, de tema pirinenc) van ser pioneres i des de llavors es treballa en aquest camp, de manera que el territori és força ben conegut des d’aquest punt de vista en el marc europeu i, dins de Catalunya, justament el Pirineu és un dels territoris més ben prospectats. El nostre grup de recerca en etnobotànica (www.etnobiofic.cat), de la Universitat de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), s’ocupa d’estudis etnoflorístics (catàlegs de noms i altres sabers sobre els vegetals) en el domini lingüístic català, especialment a Catalunya i les Illes Balears. A més, hem emprès investigacions d’altra mena, com etnobotànica històrica, usos de plantes per a finalitats concretes, metaanàlisis i comparacions entre les diferents àrees de llengua catalana o entre elles i altres zones, i relacions entre etnobotànica i filogènia. En aquesta comunicació presentem, a part d’una breu introducció a la matèria, qüestions de mètode i resultats del seu conreu en terres catalanes, centrant-nos en el Pirineu d’àmbit cultural i lingüístic català, és a dir de Catalunya (Catalunya del Nord inclosa) i Andorra. Això permetrà treure conclusions sobre l’estat actual de la qüestió en la part catalana de la serralada. També farà possible constatar quins territoris són més ben coneguts i quins mereixen especial atenció per a emplenar buits en la recerca dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat vegetal en l’àmbit pirinenc. Farem igualment al·lusió a investigacions en altres zones culturals pirinenques per valorar la idoneïtat de fer-ne i difondre’n un estudi global i comparatiu.
[EN] Ethno-botany is a discipline situated at the interface between the natural and human sciences that deals with the relationship between people and plants over time and its projection in the future. In the Catalan-speaking countries, there were two pioneering doctoral theses in the 1990s (one of them on the subject of the Pyrenees), and abundant work has been done in this field since then. The territory is therefore quite well known from this point of view in the framework of Europe and, within Catalonia, the Pyrenees is one of the best-surveyed territories. Our ethno-botanical research group (www.etnobiofic.cat), of the University of Barcelona and the Botanical Institute of Barcelona (IBB), does ethnofloristic studies (lists of names and other knowledge of plants) in the Catalan-speaking area, particularly Catalonia and the Balearic Islands.We have also used other types of research, such as historical ethno-botany, uses of plants for specific purposes, metaanalyses and comparisons between the different Catalan linguistic areas or between them and other areas, and connections between ethno-botany and phylogeny. Besides a brief introduction to the subject, in this paper we present questions of methodological strategies and the results of its implementation in Catalonia, focusing on the Pyrenees that are culturally and linguistically Catalan, i.e., Catalonia (including North Catalonia) andAndorra. This will enable us to draw conclusions about the current state of art in the Catalan part of themountains.It will also make it possible to see which territories are better known and which deserve special attention in order to fill gaps in our research into the traditional knowledge relative to plant biodiversity in the Pyrenees.We shall also refer to research in other cultural areas of the Pyrenees to assess the suitability of doing it and to disseminate a comparative, overall study of it.
DescriptionTrabajo presentado en el X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs (L’aprofitament dels recursos naturals als Pirineus), celebrado en Queralbs (el Ripollès) el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/188874
ISSN1696-1250
E-ISSN2339-9724
Appears in Collections:(IBB) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf59,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.