English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/177790
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les Coves del Fem (Ulldemolins, Catalunya)

AuthorsPalomo, Antoni; Terradas-Batlle, Xavier ; Piqué, Raquel ; Rosillo, Rafael; Bodganovic, Igor; Bosch, Àngel; Saña Seguí, María; Alcolea, Marta; Berihuete, Marian; Revelles, Jordi
Issue Date2018
PublisherGeneralitat de Catalunya
AbstractLes Coves del Fem es localitzen en el terme municipal d'Ulldemolins, a la comarca del Priorat. Concretament, el toponim de les Coves del Fem correspon a un abric annex al riu Montsant al terme municipal d'Ulldemolins (Tarragona). Encara que el nom apareix en plural, es tracta d'un únic gran abric, tot i que hi ha alguna petita cavitat annexa que hauria contribuït a formar aquesta denominació. L'abric esta orientat al nord-oest i se situa a 10 m sobre la llera actual del riu Montsant. Aquest s'hauria format per l'acció erosiva del riu sobre les series conglomera.tiques paleogenes, que alhora ha dipositat sediments en la cavitat, preservats per la caiguda de grans blocs de conglomerat del sostre. El jaciment va ser descobert el 1997 de manera casual per Marc Boada, quan feia una excursió per la zona. Durant aquesta visita a la cova, hi va reconeixer una gran quantitat de material arqueologic en superficie. L'any 2000, membres de l'equip d'investigació creat al voltant del jaciment neolític de la Draga van visitar la cova per primera vegada acompanyats pel Sr. Boada, i van constatar la gran dispersió de material en superficie i la seva probable adscripció neolítica. Fins ara s'han portat a terme dues intervencions arqueologiques a les Coves del Fem. La primera intervenció, de l'any 2013, es va emmarcar en el projecte dirigit per Núria Rafel Fontanals, de la Universitat de Lleida: "El factor miner en el desenvolupament historie de la Catalunya Meridional de la prehistoria a l'època medieval: processos socials, tecnologics i economics en la explotació de recursos minerals del Priorat (Catalunya), una visió diacrónica". Aquesta intervenció va consistir en la recollida de materials superficials, en el buidatge i garbellat dels sediments remenats per l'activitat clandestina a l'abric, i en la realització de diversos talls estratigrafics sobre les seccions dels diposits afectats. Posteriorment i després dels resultats obtinguts en aquesta primera intervenció, es va veure la necessitat de realitzar un mostreig més sistemàtic en estrats encara poc documentats i fer sondejos en altres sectors per contrastar les hipòtesis estratigràfiques i cronològiques plantejades. Atès que no es van trobar materials postneolítics i que les datacions obtingudes eren totes atribuïbles a una forquilla cronológica que cobria la transició entre els últims caçadors recol-lectors mesolítics i els primers pagesos del neolític antic, es va decidir incloure el jaciment de les Coves del Fem a un nou projecte arqueologic dins de la convocatoria de projectes quadriennals de recerca arqueológica i paleontológica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2014-2017: "La Draga en el procés de neolitització del nordest peninsular", finançat per la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la UAB i el CSIC-IMF. La incorporació d'aquest jaciment en el projecte d'investigació articulat al voltant del jaciment de la Draga es justificava pel fet que el seu estudi permet explorar una dinàmica de població diferent a l'observada en les àrees més septentrionals del nord-est peninsular, on no es troben evidencies d'ocupacions mesolítiques en els moments previs a l'arribada dels grups neolítics. El Montsant és una a.rea menys coneguda pel que fa a les ocupacions del neolític antic. Mentre que les ocupacions de l'Epipaleolític microlaminar i del Mesolític d'osques i denticulats estan documentades a la conca mitjana del Montsant, es coneix poc sobre la implantació de les primeres comunitats agrícoles. Malgrat aixo, al veí abric del Filador (Margalef de Montsant), es documenta un nivell amb ceràmiques llises que s'interpreten coma similars a les que acompanyen les ceramiques cardials d'àrees pròximes.
Publisher version (URL)http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/310480/5_Coves_del_Fem_TRIBUNA_ARQUEOLOGIA_2015-2016-4.pdf
URIhttp://hdl.handle.net/10261/177790
ISSN1130-7781
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terradas-2018_Coves_del_Fem_TRIBUNA_ARQUEOLOGIA_2015-2016.pdf7,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.