English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/165162
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

La determinació del sexe

Otros títulosSex determination
AutorPiferrer, Francesc
Fecha de publicación2018
EditorMataró. Ayuntamiento
Institució Catalana d'Història Natural
CitaciónL'Atzavara 28: 39-60 (2018)
Resumen[EN] After a description of what sex is, when it appeared and the purpose it serves despite its costs, the main types of sex-determining mechanisms are described, focusing on the situation in vertebrates. These mechanisms can broadly be classified as genetic and environmental, although today there is a tendency to blur this separation. The genetic mechanisms include the determination of sex by main factors or “master” genes, as in mammals, and multi-and polygenic systems, as in some fish. We describe the sex genes known to date and explain why their diversity is one of the great paradoxes in development biology. Next, we present the determination of sex by environmental factors, particularly by temperature, and explain why epigenetics is emerging as an ideal discipline for studying the integration of genetic and environmental information to give rise to a given sexual phenotype. We then describe the process of sexual differentiation and how estrogens are of paramount importance for ovarian differentiation in all vertebrates except placental mammals. Finally, the applications of studying sex determination are mentioned. These include the diagnosis and understanding of sexual development disorders in humans, controlling sex ratios in animal production—particularly in aquatic animals due to the greater growth of one sex than the other—and the effects that pollution and climate change may have, or already have, in the determination of sex in some vertebrates
[CAT] Després d’una descripció del que és el sexe, quan va aparèixer i per a què serveix, malgrat els seus costos, es descriuen els principals tipus de mecanismes de determinació del sexe tot centrant-nos en el que succeeix als vertebrats. Aquests mecanismes, en conjunt, es poden classificar com a genètics i ambientals, tot i que avui es tendeix a desdibuixar la seva separació. Entre els primers, s’inclou la determinació del sexe per factors (gens) “màster” o principals, com passa als mamífers, i sistemes multi- i poligènics, com passa en alguns peixos. Es descriuen també els gens determinants del sexe coneguts fins ara i perquè la seva diversitat constitueix una de les grans paradoxes dins de la biologia del desenvolupament. Seguidament, es parla de la determinació del sexe per factors ambientals, notablement la temperatura, i com l’epigenètica s’ha erigit en un disciplina ideal per estudiar la integració de la informació genètica i ambiental per a donar lloc a un fenotip sexual determinat. A continuació, es descriu el procés de diferenciació sexual i com els estrògens hi tenen una importància cabdal en tots els vertebrats excepte els mamífers placentats. Finalment, es mencionen les aplicacions de l’estudi de la determinació del sexe. Aquestes inclouen la diagnosi i comprensió dels trastorns del desenvolupament sexual en humans, el control de la proporció de sexes en la producció animal, particularment l’aquàtica, pel major creixement d’un sexe respecte l’altre, i els efectes que la pol·lució i el canvi climàtic poden tenir o ja tenen en la determinació del sexe als vertebrats
Descripción22 pages, 7 figures, 5 tables
Versión del editorhttps://www.raco.cat/index.php/Atzavara/article/view/332608/423387
URIhttp://hdl.handle.net/10261/165162
ISSN0212-8993
E-ISSN2339-9791
Aparece en las colecciones: (ICM) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Piferrer_2018.pdf1,67 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.