English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/164708
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Les finances municipals de Barcelona: aproximació a través d'un llibre de Clavaria (1414)

AutorMiquel Milian, Laura
Palabras claveLlibres de clavaria
Barcelona
Segle XV
Registres
Consell de Cent
Fecha de publicación2018
EditorCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitaciónRenda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez : 279-319 (2018)
ResumenEl principal objectiu d'aquesta recerca és dur a terme una anàlisi d'aquest registre que, en primer lloc, permeti entendre el funcionament de la clavaria barcelonina i veure quins ingressos i despeses s'hi enregistraven. Amb aquestes dades, confrontades amb les proporcionades pels darrers estudis sobre el tema es pretén realitzar una aproximació a les finances del Consell a començament del segle XV. Ara bé, les limitacions imposades per la font emprada són evidents, de manera que un altre dels propòsits d'aquesta recerca és, precisament, veure quin abast real té l'estudi d'un llibre de clavaria, la informació que se'n pot desprendre i aquella que en queda omesa, sobre la qual no es pot inferir res si no és mitjançant l'anàlisi d'altres tipus de fonts. Per últim, malgrat que aquest estudi és de caire molt específic i limitat en el temps i l'espai, la voluntat és que serveixi de punt de partida i model amb vista a un treball posterior que abasti un marc cronològic més ampli.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/164708
ISBN978-84-00-103224
978-84-00-10323-1 (e-ISBN)
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.