English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/164334
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

The Mediterranean: a synoptic overview

AutorBas, Carles
Palabras claveMediterranean
Sea productivity
Marine ecosystems
Human impact on fisheries
Mediterrània
Productivitat marina
Ecosistemes marins
Impacte dels humans en la pesca
Fecha de publicación2009
EditorInstitut d'Estudis Catalans
CitaciónContributions to Science 5(1): 25-39 (2009)
Resumen[EN] The formation of the Mediterranean Sea from the former Tethys, and its geomorphological structure, with special reference to the Alpine orogenesis, are discussed. Special attention is given to the superficial circulation originating from the Atlantic, an essential factor in the Mediterranean’s dynamics. Particular reference is made to the role of the sea’s straits and to the significance of the estuary effect. Furthermore, the action of the more important winds is considered insofar as they affect the Mediterranean’s complex oceanographic dynamics. The dynamic actions of these winds are analyzed, as are the different factors contributing to the Mediterranean’s higher than expected levels of productivity. The characteristics of the Mediterranean ecosystem are also analyzed from a different perspective, by considering the Mediterranean ecosystem as a single large unit, although the existence of very characteristic gradients is recognized. The disrupting influence of humans, through fishing and contamination, is acknowledged as one of the elements influencing the dynamic structure of the Mediterranean ecosystem. Finally, as a summary, a global view is put forward that seeks to integrate oceanographic, biologic, and socioeconomic factors with human dynamics. The goal is to integrate these disparate aspects into a unified, broad-ranging comprehension of the Mediterranean that will serve as the grounds for more sustainable planning
[CAT] S’explica de forma breu la formació de la Mediterrània a partir del Tethys així com tota l’estructura geomorfològica amb especial referència a la orogènia alpina. Especial atenció es dedica a la circulació superficial d’origen atlàntic considerada com el factor bàsic de tota la dinàmica mediterrània, amb especial referència al paper dels estrets i al significat de l’efecte estuarí. Així mateix l’acció dels vents més importants es té en compte pel fet que afecta la dinàmica complexa oceanogràfica. Com a primer resultat del conjunt de les accions dinàmiques s’estudia i es reflexiona sobre els diferents factors que contribueixen a la productivitat mediterrània considerada superior a l’esperada. En un altre aspecte s’examinen les característiques de l’ecosistema mediterrani considerat com a una gran unitat encara que amb gradients molt característics. Com un dels elements que caracteritzen a l’estructura dinàmica de l’ecosistema mediterrani es revisa la influència de l’home a través de la pesca i la contaminació en tant que factors pertorbadors. Finalment com a resum s’exposa una visió global en la que s’assaja d’integrar els factors oceanogràfics, biològics, socioeconòmics amb especial atenció a la dinàmica humana amb l’intent que la integració de tots aquests aspectes permeti una comprensió de la totalitat de la problemàtica mediterrània com a base d’una possible planificació més sostenible
Descripción15 pages, 11 figures, 5 tables
Versión del editorhttps://dx.doi.org/10.2436/20.7010.01.57
URIhttp://hdl.handle.net/10261/164334
DOI10.2436/20.7010.01.57
ISSN1575-6343
E-ISSN2013-410X
Aparece en las colecciones: (ICM) Artículos
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.