English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/160073
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

De Martí l'Huma, del Compromís de Casp o de Ferran I a Ferran II: la Catalunya del segle XV, un segle de canvis i transicions

AutorSalicrú Lluch, Roser
Fecha de publicación2017
EditorMuseu Arxiu de Vilassar de Dalt
CitaciónEl s. XV, temps de canvis i incerteses. Actes del Simposi "In Maritima"
ResumenEs fa un recorregut per la cronologia, la historia i la historiografía, cercant una visió panoramico-crítica del segle XV catala. És recórre a alguns deis tópics que planen sobre el Quatre-cents per tal d'intentar relativitzar, gracies a la recerca científica duta a terme durant les darreres décades i la consegüent revisió de conceptes i de percepcions que ha implicats, algunes de les imatges que ens representen la quinzena centúria com un segle d'encadenament de desgracies i conflictes. El segle XV catala és, certament, un segle complex. No pas pel canvi de dinastía per se, sinó perqué és una centúria que, de manera evident, s'allunya de la imatge de les precedents, i en la que s'inicien o culminen algunes transicions queja ens projecten cap a l'edat moderna. Tot i que les barreres cronológiques, com les historiografiques, sempre puguin ser interpretables, opinables i relativitzables. En tot cas, és evident que, com a historiadors, hem de descriure, analitzar i interpretar. Que algunes d'aquestes interpretacions poden no ser coincidents. Peró que hem de fer aquestes analisis de manera crítica, conscient i, sobretot, históricament contextualitzada, no pas de manera presentista i anacrónica. Encara que, sempre, el nostre present pugui influir en la percepció del nostre passat. Peró, com a historiadors, hem d'intentar que aquest present ens ajudi a jutjar els fets i els seus condicionants, no pas les seves conseqüéncies en el sentit de planyer alió que imaginem que podría haver estat d'una altra manera «en cas que».
URIhttp://hdl.handle.net/10261/160073
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.