English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/159766
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Instruments de banya de cérvol, os i valva

AuthorsClemente-Conte, Ignacio ; Mozota Holgueras, Millán ; Diego, Miriam de; Cuenca, David
Issue Date2017
PublisherAyuntamiento de Banyoles
Diputación de Barcelona
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitationLa revolució neolítica: La Draga, el poblat dels prodigis : 87-88 (2017)
Abstract[EN] The bone instruments at La Draga are abundant and diverse. They were made with the skeletal parts of several species, especíally of dornestic animals, such as tibias and metapodials of sheep and goats and bovine ribs. Most ot the instruments in bone were manufactured with a series of techniques such as percussion, abrasion and polishing, which served to shape the awls and spatulas. As we have been able to verify through the functional analysis of a part of these instruments, needles and awls were used to drill and sew skins or leathers. The use of awls and chips has also been recorded in textile production processes and far basket weaving with vegetable fiber. Among the tools made from hard animal matter, the use of mollusk shells in several activities is noteworthy. Smooth clam shells were used far activities related to the production of hides. lt has been documented that the shells of this bivalve would have been recovered post mortem on beaches, to be later transported to the síte with the intention of using them as work instruments.However, the mussels were probably harvested alive with the intention of consuming them as a food resource and later using them as working tools. At La Draga, practically all of the mussel shells were used to cut, open and stretch vegetable fibers.
[CA] Els instruments en os de la Draga són nombrosos i estan elaborats amb les restes esquelètiques de diverses espècies, principalment d'animals domèstics, com les tèbies i metápodos d'ovelles i cabres i costelles de boví. La majoria dels instruments en os presenta una elaboració que comporta el desenvolupament d'una sèrie de tècniques com la percussió, abrasió i poliment, i que van servir per donar forma als punxons i espàtules. Tal com hem pogut comprovar a través de l'anàlisi funcional d'una part d'aquests útils, s'ha documentat el seu ús com agulles i punxons per perforar i cosir pells o cuirs. També s'ha registrat l'ús de punxons i resquills d'os en els processos de producció tèxtil i per a realitzar artefactes de cistelleria a partir de fibres vegetals. Entre els instruments en matèries dures animals destaquem l'ús de petxines de mol·luscs en diverses activitats relacionades amb processos de producció específics. A la Draga van utilitzar petxines de petxina lluent de sang per a activitats relacionades amb la producció de pells. S'ha documentat que les petxines d'aquests bivalves es van poder recuperar a les platges a partir d'individus ja morts, per ser posteriorment transportades fins al poblat amb la intenció d'utilitzar-los com a eines. No obstant això, es van recuperar un nombre major de musclos, probablement vius amb la intenció de ser consumits com a recurs alimentari, per a ser posteriorment emprats com a instruments. A la Draga la pràctica totalitat de les closques de musclo van ser utilitzades per tallar, obrir i estirar fibres vegetals.
[ES] Los instrumentos en hueso de la Draga son numerosos y están elaborados con los restos esqueléticos de varias especies, principalmente de animales domésticos, como las tibias y metápodos de ovejas y cabras y costillas de bovino. La mayoría de los instrumentos en hueso presenta una elaboración que conlleva el desarrollo de una serie de técnicas como la percusión, abrasión y pulimento, y que sirvieron para dar forma a los punzones y espátulas. Tal y como hemos podido comprobar a través del análisis funcional de una parte de estos útiles, se ha documentado su uso como agujas y punzones para perforar y coser pieles o cueros. También se ha registrado el uso de punzones y esquirlas de hueso en los procesos de producción textil y para realizar artefactos de cestería a partir de fibras vegetales. Entre los instrumentos en materias duras animales destacamos el uso de conchas de moluscos en varias actividades relacionadas con procesos de producción específicos. En la Draga utilizaron conchas de almejón de sangre para actividades relacionadas con la producción de pieles. Se ha documentado que las conchas de estos bivalvos se pudieron recuperar en las playas a partir de individuos ya muertos, para ser posteriormente transportadas hasta el poblado con la intención de utilizarlos como herramientas. Sin embargo, se recuperaron un número mayor de mejillones, probablemente vivos con la intención de ser consumidos como recurso alimenticio, para ser posteriormente empleados como instrumentos. En la Draga la práctica totalidad de las conchas de mejillón fueron utilizadas para cortar, abrir y estirar fibras vegetales.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/159766
ISBN978-84-393-9650-5 (Museu d'Arqueologia de Catalunya)
978-84-87257-36-0 (Ajuntament de Banyoles)
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clemente-2017-instuments de banya de cervol....pdf234,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.