English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/159759
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les construccions en pedra i àrees d'activitat associades

AuthorsMorera, Núria; Terradas-Batlle, Xavier
Issue Date2017
PublisherAyuntamiento de Banyoles
Diputación de Barcelona
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitationLa revolució neolítica: La Draga, el poblat dels prodigis : 57-60 (2017)
Abstract[EN] The stone constructions characterize the most recent phase of occupation of the settlement. They appear as a paved surface that covers and amortizes the previous constructions made of wood. Several combustion areas and structures for food conservation have been documented. The distribution of the pavement and stone structures are unequal across the whole excavated area of the site. The pavements are made up of large, small and medium-sized travertine slabs. They display particular formal characteristics that make it very difficult to make generalizations. However, there are sorne common traits such as the presence around them and also inside them of holes for wooden poles. The hearths identified are characterized by travertine blocks, stoneware or burnt pebbles, ali in varying quantities, and charcoal, which is the remains of the firewood used. They are very numerous in Sector A, where about forty have been found of different morphologies. The pits, during this second phase o/ occupation, are slightly depressed constructions, of irregular shapes and both small and large in size, that are filled with large quantities of diverse archaeological materials such as charred seeds, animal bones, potsherds, quartz, flint, bone tools, pieces of ornaments and grinding instruments. Because of the material they contain, the pits have been interpreted as middens lor food waste and manufactured objects that were once considered useless.
[CA] Les construccions realitzades en pedra caracteritzen la fase més recent d'ocupació del poblat. Aquestes construccions es presenten com paviments enllosats que cobreixen i amortitzen les construccions anteriors realitzades en fusta. Al llarg de la seva superticie s'evidencia la presència d'àrees de combustió i d'estructures dedicades a la conservació d'aliments. Aquesta situació es constata amb diferent intensitat en tota l'àrea excavada del jaciment. Els paviments identificats es construeixen a partir de lloses de travertí de dimensions dispars, arribant al seu supetiicie diferent continuïtat. Aquests paviments mostren entre ells característiques formals particulars que dificulten la realització de generalitzacions. No obstant això, entre aquestes s'observa la presència de forats de pals de fusta al seu voltant i també al seu interior. Les llars identificats es caracteritzen per contenir blocs de travertí, plaques de gres i còdols, normalment cremats i en quantitat variable, a més de carbons corresponents a les restes de combustible utilitzat. Les llars són molt nombrosos en el sector A, on s'han documentat més de quaranta, i presenten mariologías variables: plana, en forma de cubeta i de cubeta-forn. En aquesta fase d'ocupació més recent, les fosses s'assimilen construccions lleugerament deprimides, de contorn irregular i diferents dimensions. Habitualment es troben farcides de grans quantitats de restes arqueològiques diversos com llavors carbonitzades, ossos d'animals, fragments de ceràmica, restes lítiques, instrumental de mòlta, eines d'os i elements d'adorn personal. Pel seu contingut aquestes fosses han estat interpretades com a abocadors de residus alimentaris i de deixalles procedents de la manufactura de diferents tipus de béns i estris.
[ES] Las construcciones realizadas en piedra caracterizan la fase más reciente de ocupación del poblado. Estas construcciones se presentan como pavimentos enlosados que cubren y amortizan las construcciones anteriores realizadas en madera. A lo largo de su superticie se evidencia la presencia de áreas de combustión y de estructuras dedicadas a la conservación de alimentos. Esta situación se constata con distinta intensidad en toda el área excavada del yacimiento. Los pavimentos identificados se construyen a partir de losas de travertino de dimensíones dispares, alcanzando su supetiicie distinta continuidad. Estos pavimentos muestran entre ellos características formales particulares que dificultan la realización de generalizaciones. Sin embargo, entre estas se observa la presencia de agujeros de postes de madera a su alrededor y también en su interior. Los hogares identificados se caracterizan por contener bloques de travertino, placas de arenisca y cantos rodados, normalmente quemados y en cantidad variable, además de carbones correspondientes a los restos de combustible utilizado. Los hogares son muy numerosos en el sector A, donde se han documentado más de cuarenta, y presentan mariologías variables: plana, en forma de cubeta y de cubeta-horno. En esta fase de ocupación más reciente, las fosas se asimilan a construcciones ligeramente deprimidas, de contorno irregular y distintas dimensiones. Habitualmente se hallan rellenas de grandes cantidades de restos arqueológicos diversos como semillas carbonizadas, huesos de animales, fragmentos de cerámica, restos líticos, instrumental de molienda, herramientas de hueso y elementos de adorno personal. Por su contenido dichas fosas han sido interpretadas como vertederos de residuos alimentarios y de desechos procedentes de la manufactura de distintos tipos de bienes y utensilios.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/159759
ISBN978-84-393-9650-5 (Museu d'Arqueologia de Catalunya)
978-84-87257-36-0 (Ajuntament de Banyoles)
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
terradas-2017-les construccions en pedra i....pdf2,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.