English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/15904
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

O Monte das Ferraduras (Fentáns, Cotobade): novos achádegos de arte rupestre. Descripción e interpretación

Otros títulosThe Mount das Ferraduras (Fentáns, Cotobade): new finds of the rock art
AutorQuintas González, Fernando
Palabras clavePetróglifo
Fentáns
Cotobade
Laxe das Ferraduras
Rosa camuna
Rock engraving
LaPa
Fecha de publicación30-dic-2008
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónCuadernos de Estudios Gallegos LV(121): 53-72 (2008)
Resumen[GA] Nestas liñas, preséntase a descrición e interpretación dun novo petróglifo atopado en O Monte das Ferraduras, (Fentáns, Cotobade). Este achádego foi froito dunha prospección intensiva na zona, o máis chamativo deste panel é unha posible representación dunha “rosa camuna”, deseño éste descoñecido no noroeste la Península Ibérica. Cremos, polo tanto, que ante a singularidade do achádego, deberíamos dar a coñecer cales son as características desta rocha, así como presentar os paralelismos atopados con Europa Occidental que, nos axudarán a comprender os contextos cronológicos nos que se ubica dita rocha.
[EN] In these lines we present the description and interpretation of a new rock engraving found in O Monte das Ferraduras (Fentáns, Galiza). This finding, was the result of an intensive exploration in the area, the most outstanding of this panel is one possible representation of a “rossa camuna” design unknown in the northwest of the Iberian Peninsula. We think therefore, this is singular finding deserve an analisys about parallels found in Western Europe, it will help us to understand the chronological contexts of this panel.
Descripción19 páxinas, 12 figuras.
Versión del editorhttp://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/38
URIhttp://hdl.handle.net/10261/15904
ISSN0210-847X
E-ISSN1988-8333
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
(INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
38.pdf8,1 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.