English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/155320
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Host-parasite interactions: The Parvilucifera sinerae model in marine microalgae

AutorAlacid, Elisabet
DirectorGarcés, Esther
Fecha de publicaciónjul-2017
EditorUniversidad Politécnica de Cataluña
Resumen[CAT] El parasitisme és una interacció generalitzada, que ha evolucionat pràcticament en totes les branques de l’arbre de la vida. Històricament no s’ha tingut en compte en l’estudi dels sistemes microbians marins, limitant el coneixement de les xarxes tròfiques marines i dels ciclesbiogeoquímics. Recentment, les eines moleculars han revelat moltes associacions hoste-paràsit fins ara desconegudes, situant els paràsits com a components clau de les comunitats planctòniques i bentòniques marines. El fitoplàncton sosté la major part de la producció primària, i de vegades causa proliferacions massives que poden tenir conseqüències negatives per als éssers humans i l’ecosistema. Les proliferacions de dinoflagel·lades sovint tenen lloc en la zona costanera, i col·locorren amb paràsits de tipus zoosporic. En ocasions concretes, les infeccions causades pels paràsits poden ser la causa principal de mortalitat de les dinoflagel·lades, regulant la fi de la proliferació, de manera que s’ha suggerit el seu ús com a agents de control biològic. En la actualitat, hi ha descrits tres grups de paràsits eucariotes de dinoflagel·lades: els Amoebophrya (Sindinial), els Parvilucifera (Perkinsozoa) i els Dinomyces (Chytridiomycota). Ja que aquests paràsits poden controlar l’abundància dels seus hostes, poden afectar la dinàmica del fitoplàncton, l’estructura de la comunitat i la seva diversitat. Tanmateix, se sap molt poc sobre la seva ecologia i diversitat. [...]
[EN] Parasitism is a widespread interaction that has evolved practically in all branches of the tree of life. It has historically been neglected in studies of marine microbial systems, limiting our understanding of marine food webs and biogeochemical cycles. Molecular tools have recently revealed many new host-parasite associations, placing parasites as key components of coastal marine planktonic and benthic communities. Phytoplankton sustains most of the marine primary production, sometimes causing massive proliferations or blooms, which may have negative consequences for humans and the ecosystem. Dinoflagellate blooms often occur in coastal areas, sometimes in co-occurrence with zoosporic parasite species. Occasionally, parasitic infections may be the main cause of dinoflagellate mortality, which can modulate bloom termination and consequently, their use has been suggested to biologically control natural blooms. Up to date, three groups of eukaryotic parasites of dinoflagellates have been described: Amoebophrya (Syndiniales), Parvilucifera (Perkinsozoa) and Dinomyces (Chytridiomycota). Such parasites can control the abundance of their hosts populations, and hence they can also affect phytoplankton dynamics, community structure and diversity. However, very little is still known about the ecology and diversity of these parasites, especially Parvilucifera and Dinomyces. [...]
DescripciónMemoria de tesis doctoral presentada por Elisabet Alacid Fernández para optar al grado de Doctora en Ciencias del mar por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), realizada bajo la dirección de la Dra. Esther Garcés Pieres del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 170 pages
URIhttp://hdl.handle.net/10261/155320
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Alacid_Thesis_2017.pdf10,12 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.