English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/152448
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Esfilagarsats i entortolligats: Una ullada als cossos des del posthumanisme

Otros títulosUnraveled and entangled: a glimpse at the bodies from posthumanism
AutorMartí Pérez, Josep
Palabras claveBody
Posthumanism
Agency
Relationality
Affect
Cos
Posthumanisme
Agència
Relacionalitat
Afecte
Fecha de publicación2017
EditorBau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona
CitaciónInmaterial. Diseño, Arte y Sociedad (2:3) : 22-41 (2017)
Resumen[EN] In this article I present some ideas related to the posthumanist thinking concerning bodies. Trying to understand the reality by overcoming conceptual schemes of Cartesian dualism, anthropocentrism and biocentrism, the post-humanist notion of the body is based on different presuppositions from those of humanism. It does not conceive the body as a mere support of the mind but instead departs from the embodiment concept, but understanding this idea in a wider form as it was originally formulated by Thomas Csordas. The body is conceptualized as an assemblage of different elements which only becomes understandable through intra-actions (Karen Barad) with everything that surrounds it, unlike the classical vision that considers the body as a unified organic whole separated from its surroundings. The body does not end at the skin (Donna Haraway). In this way, the boundaries of the body, so clearly established by epistemological structures, which are profoundly anthropocentric and based on individual/society and mind/body dualities are blurred in the conceptual framework of posthumanism. Within the characteristic non dualist ontology of posthumanism what counts are relations not entities. The body is understood rather than in terms of what it is, according to its capacity of action and interaction (Gilles Deleuze).
[CA] En aquest article es presenten algunes idees pròpies del pensament posthumanista en relació als cossos. Tot intentant entendre la realitat mitjançant la superació d’esquemes conceptuals del dualisme cartesià, l’antropocentrisme i el biocentrisme, la noció posthumanista del cos es basteix sobre pressupòsits molt diferents als de l’humanisme. No concep el cos com a mer suport de la ment sinó que parteix de la idea d’embodiment, però entenent aquest concepte de forma més àmplia de com fou originàriament formulada per Thomas Csordas. El cos se’l conceptualitza com un assemblatge de diferents elements que només resulta comprensible a partir de les intra-accions (Karen Barad) amb tot allò que l’envolta, a diferència de la visió clàssica de considerar-lo com un tot orgànic unificat i separat del seu entorn. Els nostres cossos van molt més enllà de la pell que els recobreix (Donna Haraway). D’aquesta manera, els límits del cos, tan clarament establerts per estructures epistemològiques pregonament antropocèntriques i molt marcades per les dualitats individu/societat i ment/cos, es desdibuixen en el marc conceptual del posthumanisme. Dins de l’ontologia de caire no dualista característica del posthumanisme és a les relacions abans que a les entitats a allò que se li atorga una major importància. El cos és entès -més que en termes del que és- segons les seves capacitats d’acció i interacció (Gilles Deleuze).
Versión del editorhttps://www.inmaterialdesign.com/index.php/mag/article/view/26
URIhttp://hdl.handle.net/10261/152448
ISSN2462-5892
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Marti-2017-Esfilagarsats i entortolligats.pdf133,87 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.