English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/139823
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Seismic structure of the crust beneath the Rif Cordillera

AutorGil, Alba
DirectorDiaz, Jordi ; Gallart i Muset, Josep; Khazaradze, Giorgi
Palabras claveTectonics
corteza terrestre
Rif (Marruecos : Cordillera)
Earth's crust
Sismologia
Tectonica
Seismology
Fecha de publicación16-ene-2015
EditorCSIC - Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA)
ResumenAquesta tesi es centra en l’estudi de l’escorça cortical en el nord del Marroc, especialment sota de la Serralada del Rif, amb el principal objectiu de cobrir la falta de dades i resultats sobre l’estructura cortical de la zona. Per això, es realitza el processat, modelat i interpretació geològica de dos perfils geofísics de sísmica de gran angle adquirits durant la campanya sísmica RIFSIS (2011) en la Serralada del Rif, que s’han processat posteriorment com a com perfils low­fold. S’ha treballat amb dades de funcions receptores dels projectes Topo-Iberia i PICASSO. També s’ha treballat amb imatges tomografies del mantell superior sota la regió Euro-Mediterrània a partir d’ones Pn. A partir d’aquestes dades s’han pogut obtenir els resultats següents: 1. Dos models de velocitats de propagació d’ones P (Vp) i de la geometria de la Moho. 2. Obtenció d’imatges de l’escorça profunda al llarg dels perfils sísmics i entre els perfils i els dispars a partir dels perfils low-fold. 3. Obtenció d’un mapa de la topografia de la Moho del nord del Marroc a partir de les funcions receptores. 4. Els resultats obtinguts de les tomografies de Pn són altament coincidents amb les imatges tomogràfiques 3-D i mostren significants característiques ben correlacionades amb les estructures geològiques de l’Euro-Mediterrani. Amb aquestes metodologies s’ha pogut documentar una arrel cortical en la part central de la Serralada del Rif, resultats que coincideixen amb l’anomalia negativa de Bouguer observada en la regió. Finalment es proposa que la convergència de les plaques Ibèrica i Africana, juntament amb la possibilitat d’un slab sota el mar d’Alboran adjunt a la litosfera a la part central del Rif, podria ser l’explicació de la formació de l’arrel cortical sota el mateix Rif.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/139823
Aparece en las colecciones: (ICTJA) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
AGdlI_PhD_THESIS.pdf11,27 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.