English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/137766
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Do-it-yourself instruments and data processing methods for developing marine citizen observatories

AutorPons Freixes, Sergi
DirectorPiera, Jaume ; Ceccaroni, Luigi
Fecha de publicación2016
EditorUniversidad Politécnica de Cataluña
Resumen[EN] Water is the most important resource for living on planet Earth, covering more than 70% of its surface. The oceans represent more than 97% of the planet total water and they are where more than the 99.5% of the living beings are concentrated. A great number of ecosystems depend on the health of these oceans; their study and protection are necessary. Large datasets over long periods of time and over wide geographical areas can be required to assess the health of aquatic ecosystems. The funding needed for data collection is considerable and limited, so it is important to look at new cost-effective ways of obtaining and processing marine environmental data. The feasible solution at present is to develop observational infrastructures that may increase significantly the conventional sampling capabilities. In this study we promote to achieve this solution with the implementation of Citizen Observatories, based on volunteer participation. Citizen observatories are platforms that integrate the latest information technologies to digitally connect citizens, improving observation skills for developing a new type of research known as Citizen Science. Citizen science has the potential to increase the knowledge of the environment, and aquatic ecosystems in particular, through the use of people with no specific scientific training to collect and analyze large data sets. We believe that citizen science based tools —open source software coupled with low-cost do-it-yourself hardware— can help to close the gap between science and citizens in the oceanographic field. As the public is actively engaged in the analysis of data, the research also provides a strong avenue for public education. This is the objective of this thesis, to demonstrate how open source software and low-cost do-it-yourself hardware are effectively applied to oceanographic research and how can it develop into citizen science. We analyze four different scenarios where this idea is demonstrated: an example of using open source software for video analysis where lobsters were monitored; a demonstration of using similar video processing techniques on in-situ low-cost do-it-yourself hardware for submarine fauna monitoring; a study using open source machine learning software as a method to improve biological observations; and last but not least, some preliminar results, as proof of concept, of how manual water sampling could be replaced by low-cost do-it-yourself hardware with optical sensors
[CAT] L’aigua és el recurs més important per la vida al planeta Terra, cobrint m és del 70% de la seva superfície. Els oceans representen m és del 70% de tota l’aigua del planeta, i és on estan concentrats més del 99.5% dels éssers vius. Un gran nombre d’ecosistemes depenen de la salut d’aquests oceans; el seu estudi i protecció són necessaris. Grans conjunts de dades durant llargs períodes de temps i al llarg d’amples àrees geogràfiques poden ser necessaris per avaluar la salut dels ecosistemes aquàtics. El finançament necessari per aquesta recol·lecció de dades és considerable però limitat, i per tant és important trobar noves formes m és rendibles d’obtenir i processar dades mediambientals marines. La solució factible actualment és la de desenvolupar infraestructures observacionals que puguin incrementar significativament les capacitats de mostreig convencionals. En aquest estudi promovem que es pot assolir aquesta solució amb la implementació d’Observatoris Ciutadans, basats en la participació de voluntaris. Els observatoris ciutadans són plataformes que integren les últimes tecnologies de la informació amb ciutadans digitalment connectats, millorant les capacitats d’observació, per desenvolupar un nou tipus de recerca coneguda com a Ciència Ciutadana. La ciència ciutadana té el potencial d’incrementar el coneixement del medi ambient, i dels ecosistemes aquàtics en particular, mitjançant l’ús de persones sense coneixement científic específic per recollir i analitzar grans conjunts de dades. Creiem que les eines basades en ciència ciutadana —programari lliure juntament amb maquinari de baix cost i del tipus “fes-ho tu mateix” (do-it-yourself en anglès)— poden ajudar a apropar la ciència del camp oceanogràfic als ciutadans. A mesura que el gran públic participa activament en l’anàlisi de dades, la recerca esdevé també una nova via d’educació pública. Aquest és l’objectiu d’aquesta tesis, demostrar com el programari lliure i el maquinari de baix cost “fes-ho tu mateix” s’apliquen de forma efectiva a la recerca oceanogràfica i com pot desenvolupar-se cap a ciència ciutadana. Analitzem quatre escenaris diferents on es demostra aquesta idea: un exemple d’ús de programari lliure per anàlisi de vídeos de monitoratge de llagostes; una demostració utilitzant tècniques similars de processat de vídeo en un dispositiu in-situ de baix cost “fes-ho tu mateix” per monitoratge de fauna submarina; un estudi utilitzant programari lliure d’aprenentatge automàtic (machine learning en anglès) com a mètode per millorar observacions biològiques; i finalment uns resultats preliminars, com a prova de la seva viabilitat, de com un mostreig manual de mostres d’aigua podria ser reemplaçat per maquinari de baix cost “fes-ho tu mateix” amb sensors òptics
DescripciónMemoria de tesis doctoral presentada por Sergi Pons Freixes para obtener el título de Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), realizada bajo la dirección del Dr. Jaume Piera Fernández del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) y del Dr. Luigi Ceccaroni.-- 72 pages
URIhttp://hdl.handle.net/10261/137766
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Thesis_Sergi_Pons_Freixes_2015.pdf1,68 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.