English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/132739
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Atlas arqueolóxico da paisaxe galega

Other TitlesAtlas arqueológico del paisaje gallego
An Archaeological Atlas of Galician Landscape (NW Iberia)
AuthorsCriado-Boado, Felipe ; Parcero-Oubiña, César ; Otero Vilariño, Carlos ; Aboal-Fernández, Roberto ; Ayán Vila, Xurxo ; Barreiro, David ; Ballesteros-Arias, Paula ; Cabrejas, Elena ; Costa-Casais, Manuela ; Fábrega-Álvarez, Pastor ; Fonte, João ; Gianotti, Camila ; González-García, A. César ; Güimil-Fariña, Alejandro ; Lima Oliveira, Elena ; López Noia, Raquel ; Mañana-Borrazás, Patricia ; Martínez Cortizas, Antonio; Millán Lence, Matilde; Rodríguez-Paz, Anxo ; Santos Estévez, Manuel
KeywordsArqueología del Paisaje
Arqueología de la Arquitectura
Arqueología rural
Paisaje agrario
Asentamiento humano
Paleoambiente
Holoceno
Antropoceno
Prehistoria reciente
Protohistoria
Romanización
Alta Edad Media
Landscape Archaeology
Archaeology of Architecture
Rural Archaeology
Agrarian Landscape
Settlement
Paleoenvironment
Holocen
Anthropocene
Late Prehistory
Protohistory
Romanization
Early Middle Age
Issue DateMay-2016
PublisherXerais
CitationAtlas arqueolóxico da paisaxe galega (2016)
Abstract[GL] A paisaxe é un produto das formas de ser, de estar, de pensar e de actuar de cada sociedade. A paisaxe galega de hoxe é o resultado das nosas formas de ser, estar, pensar e actuar, mais tamén das daqueles que nos precederon no tempo. Moitas das cousas que consideramos máis características da paisaxe de Galicia son o produto ou o efecto da acción humana, e non só diso que chamamos a “ natureza”. Este libro é unha especie de “atlas” arqueolóxico das paisaxes culturais de Galicia, e dicimos «unha especie» porque non é un atlas entendido no sentido convencional de conxunto de mapas; o que fai é describir as diferentes formas da paisaxe que se foron sucedendo ao longo dunha boa parte da historia do que hoxe é Galicia, dende a prehistoria até a época medieval. O relato parte do que coñecemos como paisaxe tradicional para, logo, ir na procura dos seus elementos típicos, xa presentes –ou ausentes– nas paisaxes que o precederon e o foron conformando. Porén, as paisaxes arqueolóxicas son algo que non existe; os seus restos, ou ben se incorporaron en gran medida a formas posteriores de paisaxe, ou ben subxacen relictos e esquecidos (“invisibilizados”) baixo estas. Por iso precisamente as chamamos “arqueolóxicas”. A historia que facemos aquí é unha historia humana do antropoceno, un concepto que vén definir unha nova etapa xeolóxica marcada pola dominación humana dos sistemas da Terra, unha etapa en que a acción sociocultural modifica activamente o mundo e substitúe un medio natural por un medio cultural cada vez máis artificial.
[ES] El paisaje es un producto de las formas de ser, de estar, de pensar y de actuar propias de cada sociedad. El paisaje gallego actual es el resultado de nuestras formas de ser, estar, pensar y actuar. Pero también lo es de las de todas aquellas personas que nos precedieron en el tiempo. Muchas cosas que consideramos características del paisaje de Galicia son el producto o el efecto de la acción humana, no sólo de eso que llamamos “naturaleza”. Este libro es una especie de “atlas” arqueológico de los paisajes culturales de Galicia. Y decimos “una especie” porque no es un atlas en el sentido convencional de conjunto de mapas. Lo que hace este libro es describir las diferentes formas de paisaje que se sucedieron a lo largo de una parte de la historia de lo que hoy llamamos Galicia, en concreto desde la prehistoria reciente (desde el inicio del periodo que se denomina “neolítico”) hasta la época medieval. El relato parte del paisaje tradicional de Galicia para, a continuación, descubrir los elementos típicos de este paisaje y ver cuáles estaban presentes –o ausentes- en los paisajes que lo precedieron y que contribuyeron a su conformación. Los paisajes arqueológicos son algo que no existe. Sus restos, o bien se incorporaron en gran medida a las formas posteriores de paisaje, o bien subyacen relictos y olvidados (“invisibilizados”) bajo éstas. Por eso precisamente llamamos a esos paisajes “arqueológicos”. La historia que hacemos aquí es una historia humana del antropoceno, un concepto cada vez más utilizado para definir una nueva etapa geológico que está marcada por la dominación humana de los sistemas de la Tierra, una etapa en la que la dinámica socioecultura modifica activamente el mundo y sustituye un medio natural por un medio cultural y cada vez más artificial.
[EN] The landscape is a product of each particular society’s ways of being, thinking and acting. The landscape we see in Galicia today is the result of our ways of being, thinking and acting, but also those of the people who lived here in the past. Many of the things that we consider to be the most typical elements of the Galician landscape are a product or effect of human action, and not only of what we refer to as “nature”. This book is a kind of archaeological “atlas” of the cultural landscapes of Galicia, and here we say ‘a kind’ because it is not an atlas in the conventional sense, containing a series of maps: instead, what this book does is to describe the different types of landscape that appeared over much of the history of what is now Galicia, from late prehistory (beginning of the Neolithic) to mediaeval times. The story begins with what we know as the traditional landscape. It identifies its typical elements that are present or missing from the landscapes that preceded it, and which helped to create it. And so, archaeological landscapes are something that does not exist; their remains are either largely incorporated in subsequent forms of the landscape, or lie lost and forgotten (“invisible”) beneath them. It is precisely for this reason that we refer to them as “archaeological landscapes”. The narrative we present here is a human story from the Anthropocene period, a concept that defines a new geological stage marked by human influence of the Earth’s different systems, a stage in which sociocultural action has actively altered the world, replacing a natural environment with an increasingly artificial cultural environment.
DescriptionEste documento PDF é unha separata coa selección dalgunhas páxinas do libro para dar unhaimpresión xeral dos seus contidos e formato.-- Este documento PDF es una separata con la selección de algunas páginas del libro para dar una impresión general de sus contenidos y formato.-- This PDF document is a selection of some pages of the text to given an overall impression of the book contents.-- Criado-Boado, Felipe; Parcero-Oubiña, César; Otero Vilariño, Carlos; Cabrejas, Elena (eds.); Rodríguez-Paz, Anxo (ed. gráfica)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/132739
ISBN978-84-9121-048-1
ReferencesCriado-Boado, Felipe ; Parcero-Oubiña, César ; Otero Vilariño, Carlos ; Cabrejas, Elena. Atlas arqueolóxico da paisaxe galega [video]. http://hdl.handle.net/10261/132546
Vuelta-Santín, Rubén. Vídeo completo de la rueda de prensa de presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en la Delegación Institucional del CSIC en Galicia. http://hdl.handle.net/10261/134009
Vuelta-Santín, Rubén. Vídeo resumen de la rueda de prensa de presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en la Delegación Institucional del CSIC en Galicia. http://hdl.handle.net/10261/134008
Vuelta-Santín, Rubén. Vídeo de la presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en el Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. http://hdl.handle.net/10261/134051
Appears in Collections:(INCIPIT) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Separata_atlas_arqueoloxico_da_paisaxe_galega-conRES.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.