English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/130014
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Els melt-ponds a l’Àrtic : Modelització i mesura des del satèl·lit SMOS

AuthorsPla Resina, Joaquim
AdvisorGabarró, Carolina CSIC ORCID
Issue Date30-Jun-2015
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[EN] Melt-ponds, ponds of melted fresh-water over Arctic sea-ice, are increasing in our warming planet. They play a significant role when it comes to Global Warming, as they lower the albedo of ice and then increase the amount of energy absorbed by both the ice and the sea. Their measurements are nowadays, however, sketchy at best. This study proposes a qualitative way of melt-pond detection over Arctic sea-ice with the use of brightness temperature images provided by the SMOS L-band satellite. Through these images, and the application of models and indexes, the study achieves new data for ice concentration. The lack of more melt-pond fraction data makes it hard to validate the results. However, validation done with the current available data shows SMOS’ good ability to detect melt-ponds over Arctic sea-ice. Improvement of the models and the integration of air temperature and SAR disper-sometry data should increase the accuracy of this work and be able to provide quantitative melt-pond fraction data, crucial to Global Warming models and to many others
[CAT] Els melt-ponds, basses d'aigua dolça fosa sobre el gel marí de l'Àrtic, estan augmentant al nostre planeta. Juguen un paper important pel que fa a l’Escalfament Global, ja que redueixen l’albedo del gel i augmenten la quantitat d’energia absorbida tant pel gel com pel mar. Les mesures de melt-ponds són avui dia, però, molt incompletes. Aquest estudi proposa una forma qualitativa de detecció de melt-ponds sobre el gel marí de l’Àrtic amb l’ús d’imatges de temperatura de brillantor proporcionades pel satèl·lit SMOS, de banda L. A través d’aquestes imatges i de l’aplicació de models i índexs, l’estudi assoleix noves dades sobre la concentració de gel. La manca de dades de fracció de melt-ponds fa que sigui difícil per validar els resultats. No obstant això, la validació feta amb les dades disponibles mostra una bona capacitat de SMOS per detectar els melt-ponds sobre el gel marí Àrtic. La millora dels models i la integració de dades de temperatura de l'aire i dispersometria SAR augmentarien l'exactitud d'aquest treball i oferirien dades quantitatives de la fracció de melt-ponds, crucials pels models d’Escalfament Global i per a molts d’altres
DescriptionTrabajo final presentado por Joaquim Pla Resina para el Master en Oceanografía y Gestión de Medio Marino de la Universitat de Barcelona (UB), realizado bajo la dirección de la Dra. Carolina Gabarró Prats del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 36 pages, 2 annexes
URIhttp://hdl.handle.net/10261/130014
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_Pla_Resina_2015.pdf13,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.