English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/123517
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Estudi de la Expressió gènica durant la diferenciació de cel.lules de neuroblastoma SH-SY5Y induida amb acid retinoic

AutorMeseguer, Salvador ; Ruíz, Nuria; Barettino, Domingo
Fecha de publicación7-mar-2008
CitaciónI Jornada conjunta GenProt de la Redes Catalana y Valenciana de Genómica y Proteómica (2008)
ResumenL’Àcid Retinoic (RA) actua com a molècula reguladora en la diferenciació de les cèl·lules SH-SY5Y. En aquest procés de diferenciació induït per RA es posen en marxa no sols mecanismes genòmics clàssics sinó a més a més mecanismes extra-genòmics d’acció ràpida. Concretament s’ha identificat l’activació ràpida de la ruta de senyalització de la PI3K/AKT, una activació que resulta ser necessària per la inducció de la diferenciació neuronal i que té lloc a través de la interacció del Receptor d’Àcid Retinoic (RAR) amb la subunitat reguladora de la PI3K (López-Carballo G. et al., J. Biol. Chem. 277, 25297-25304, 2002;Masiá S et al., Mol Endocrinol. 21(10): 2391-402, 2007). La integració d’ambos mecanismes d’acció del RA, genòmics i extra-genòmics suposa un canvi en l’expressió gènica que pot estudiar-se mitjançant la tecnologia de microarrays. Durant aquest procés de diferenciació de les cèl·lules SH-SY5Y amb RA, hem identificat 140 gens distribuïts en tres patrons d’expressió gènica clarament definits: gens d’expressió ràpida, intermèdia i tardana. L’anàlisi funcional dels gens de cada patró revelen que: els gens d’expressió ràpida participen especialment en processos de processament de RNA i d’apoptosis, els d’expressió intermèdia estan implicats principalment en processos de desenvolupament, diferenciació i metabolisme del RA, i finalment els gens d’expressió tardana participen fonamentalment en metabolisme, especialment de lípids i en quimiotaxis. Per tal d’establir possibles punts d’interacció entre l’activació de vies de senyal per RA (accions extra-genòmiques del RA) i l’activació transcripcional regulada pels receptors de RA (accions genòmiques) s’ha estudiat l’efecte dels inhibidors de les principals rutes de senyalització sobre l’expressió gènica. Concretament, en aquest estudi ens ha permès identificar que l’activació de la PI3K/AKT exerceix un efecte inhibidor en l’expressió d’alguns gens d’expressió intermèdia i tardana, entre ells, RARB.
DescripciónPóster original presentado a la I Jornada conjunta GenProt de la Redes Catalana y Valenciana de Genómica y Proteómica, marzo de 2008.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/123517
Aparece en las colecciones: (IBV) Comunicaciones congresos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Póster reunión conjunta red de genómica y proeómica valenciana y catalana.pdf666,59 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.