English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/11695
Compartir / Impacto:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Administrar les pecúnies e béns de la Universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi català a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516)

AutorVerdés-Pijuan, Pere
Palabras claveImpuestos
Política fiscal
Hacienda pública
Deuda pública
Cervera (Lérida)
s. XIV-XVI
Taxation
Fiscal policy
Finance, Public
Debts, Public
Cervera (Spain)
Fecha de publicación2004
EditorInstitució Catalana d'Història Natural
CitaciónButlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2004, (15):181-191
Resumen[CT]La finalitat de la tesi és estudiar el funcionament d’una fiscalitat municipal, en concret la de Cervera, en ple funcionament, per estudiar-ne tant l’organització com el pes de la càrrega fiscal i l’evolució d’ambdós aspectes. Interès especial mereix el deute municipal, causat per les demandes creixents de la monarquia i les necessitats del comú, en especial la provisió de blats i la construcció i el manteniment de les muralles. En l’evolució de la hisenda cerverina es poden indicar tres moments: una primera fase (1387-1413) de col·lapse del sistema fiscal creat durant el segle XIV; una segona fase (1413-1462) de reformes frustrades i de lluites internes dins del municipi, i una darrera fase (1462-1516) de davallada general de la població i de reajustament hisendístic.
[EN]The aim of this dissertation is to study the performance of a public municipal finance, specifically that of Cervera, in his full running, with the purpose of studying the organization and the weight of the tax burden, and also their evolution. The municipal debt deserves a special concern, due to the growing requests of the royalty and to the common needs, particularly wheat supply and the building and restoration of the walls. In the development of Cervera’s finances, it is possible to point out three moments: first (1387-1413), the breakdown of the tax system, established in the 14th century; secondly (1413-1462), the failed reforms and internal fights among the members of the town council; and finally (1462-1516), the wide decay of the population and tax reappraisal.
DescripciónResumen de la tesis doctoral presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona el 26 de Abril de 2004.
Versión del editorhttp://www.iecat.net/pperiodiques/openlink.asp?URL=ShowArticleFile.asp?FileID={0487DBF5-EF8B-4F1F-8042-78FC45559885}&FileType=application/pdf
URIhttp://hdl.handle.net/10261/11695
ISSN0213-6791
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Administrar les pecúnies e béns de la Universitat.pdf90,81 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.