English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/112130
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Determinació de l'edat i el creixement, durant tot el cicle de vida, del mictòfid Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1939), del Mediterrani Occidental

AutorReal Garcia, Enric
DirectorOlivar, M. Pilar
Palabras claveCeratoscopelus maderensis
Otòlits
Creixement
Mar Mediterrani
Fecha de publicación22-sep-2014
EditorUniversidad de Barcelona
ResumenL'edat i el creixement de Ceratoscopelus maderensis al llarg de tot el seu cicle de vida (larves, transforming, juvenils i adults), han sigut descrits a partir de l'anàlisi d'otòlits. S'han comptat els increments dels otòlits (saggita) de 59 individus (longitud estàndard = 3.5-64 mm) capturats en el Mediterrani Occidental, durant el mes de desembre de 2009. S'han identificat fins a tres zones característiques dels otòlits d'aquesta espècie, a les quals ens hem referit com a zona larvària, zona metamòrfica i zona juvenil-adulta. Assumint com a diària la periodicitat dels increments, els individus analitzats tindrien entre 7-332 dies. El número d'anells de creixement en funció de la talla, s'han ajustat a un model de creixement de von Bertalanffy, obtenint l'equació: L = 70.5899 * (1 - exp (-0.05005(t+2.6705))), on >L> és la longitud estàndard i >t> el temps en dies. El creixement de C. maderensis al Mediterrani s'assimila molt als resultats reportats per Linkowski et al., 1993, amb individus de C. maderensis de l'Atlàntic. Les taxes de creixement, tot i no mostrar diferències significatives, suggereixen un creixement més ràpid per part dels individus del Mediterrani, que assolirien una mida de 60 mm en 361 dies, mentre que els de l'Atlàntic necessitarien 394 dies. Això podria ser degut a les diferències en el règim de temperatura, més altes al Mediterrani
DescripciónTreball final presentat per Enric Real Garcia pel Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí de la Universitat de Barcelona (UB), realitzat sota la direcció de la Dra. Mª Pilar Olivar Buera de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 31 pages, 19 figures, 8 tables, 1 annex
URIhttp://hdl.handle.net/10261/112130
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Real_TFM_2014.pdf5,34 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.