English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/108162
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Influence of turbulence variability on osmotrophic plankton dynamics in a coastal area

Otros títulosInfluència de la variabilitat de la turbulència en la dinàmica del plàncton osmotròfic en una zona costanera
AutorGuadayol, Òscar
DirectorMarrasé, Cèlia ; Peters, Francesc
Fecha de publicación23-may-2007
EditorUniversidad Politécnica de Cataluña
Resumen[EN] Why is turbulence so important for plankton? Plankton is at the base of the marine trophic web. It can be defined from a hydrodynamic point of view, as the collection of organisms that live suspended in a body of water with a limited ability to regulate its position. Therefore plankton drifts with currents, tides and other water motions, which become environmental properties inherent to planktonic life. Planktonic organisms range several orders of magnitude in size, from tenths of microns to meters, although most are microscopic. They can feed on other particles (phagotrophs) or acquire dissolved substances (osmotrophs), incorporating them into particulate form. Osmotrophic plankton dominates the flux of carbon within the pelagic ecosystem, through CO2 fixation (primary production) and re-mineralization (respiration). In fact, the majority of primary production in aquatic systems, which accounts for roughly half of the global primary production (Field et al. 1998), is performed by osmotrophic plankton through photosynthesis. Parallely, bacterioplankton is responsible for the majority of organic carbon respired in the ocean (e.g. Rivkin and Legendre 2001). […]
[CAT] Per què la turbulència és tan important per al plàncton? El plàncton es troba a la base de la xarxa tròfica marina. Des d’un punt de vista hidrodinàmic es pot definir com el conjunt d’organismes que viuen en suspensió en una massa d’aigua amb una capacitat limitada per regular la seva posició. Per tant, el plàncton es desplaça seguint tot tipus de moviments de l’aigua, com ara les corrents o les marees, que esdevenen propietats ambientals inherents a la vida planctònica. La mida d’aquests organismes abasta varis ordres de magnitud, des d’unes dècimes de micròmetres fins a metres, encara que la majoria són microscòpics. Poden alimentar-se d’altres organismes, i llavors parlem de fagòtrofs, o prendre substàncies dissoltes del medi, i llavors ho fem d’osmòtrofs. El plàncton osmotròfic domina el flux de carboni a l’ecosistema pelàgic, a través de la fixació de CO2 (la producció primària) i la remineralització de matèria orgànica (respiració). De fet, la majoria de la producció primària en els sistemes aquàtics, que representa aproximadament la meitat de la producció primària global (Field et al. 1998), és duta a terme pel plàncton osmòtrofic a través de la fotosíntesi. […]
DescripciónMemoria de tesis doctoral presentada por Òscar Guadayol Roig para optar al grado de Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), realizada bajo la dirección de la Dra. Celia Marrasé Peña y del Dr. Francesc Peters del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 146 pages
URIhttp://hdl.handle.net/10261/108162
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Guadayol_Thesis_2007.pdf5,87 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.