English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/103587
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título

Valoració ecològica de les repoblacions en terrasses al Pallars

Autor Baulies, Xavier; Romo, Àngel
Fecha de publicación 1988
EditorCentre d'Estudis del Pallars
Citación Collegats 2 :71-77 (1988)
Resumen[CAT]En els darrers anys s'han dut a terme en diferents punts de les serralades pallareses repoblacions forestals en terrasses. La viabilitat d'aquestes repoblacions a la vista dels resultats obtinguts creiem que és qüestionablé Aquest tipus d'activitat forestal es practica regularment per tal de disminuir costos i abastar grans superfícies de repoblació pero, provoca d'entrada una drástica modificació de les formacions vegetals i dels ecosistemes, de la qual se'n desconeixen les conseqüencies pel fet que no han estat estudiades amb prou detall. Sense intenció d'ésser taxatius creiem necessari fer unes reflexions al voltant de reforestacions concretes al Pallars que no han estat prou adequades, com així ho proven els resultats que se n'han derivat.
Descripción 7 p.
URI http://hdl.handle.net/10261/103587
ISSN1133-0295
Aparece en las colecciones: (IBB) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
valoracio_ecologica_repoblacions_terrasses_pallars_romo1988.pdf2,59 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.