English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/102260
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Conservació d'espècies vegetals en perill crític a l'Arxipèlag de Les Salvatges

AutorPomar Cloquell, Manuel
DirectorVilatersana, Roser
Palabras claveAFLP
Asparagus nesiotes subsp. nesiotes
Conservation
Endemism
Macaronesian archipelago
Selvagem Pequena
Conservació
Endemisme
Macaronèsia
Salvatge Petita
Fecha de publicación19-sep-2014
Resumen[EN]The Selvagem Pequena is one of the two main islands in the Macaronesian archipelago of the Savage Islands (Ilhas Selvagens). The absence of introduced species, an exception amongst the rest of Macaronesian islands, has preserved a unique system where we can find the narrow endemic Asparagus nesiotes subsp. nesiotes. Its demographic structure has been studied and we have used AFLP markers in order to shed light on the genetic relationships between individuals and to infer possible conservation strategies. This study revealed that the individuals sampled form a single population of different age classes structured in four lineages or genetic clusters with a high degree of gene flow and proven reproductive capacity. It has also been found that the number of individuals is higher than previously expected (97 reproductively individuals). Its current IUCN classification is hereby discussded according to the results of this study.
[CAT]La Salvatge Petita és una de les dues illes principals de l’arxipèlag macaronèsic de les Salvatges (Ilhas Selvagens). L’absència d’espècies introduïdes, una excepció entre la resta d’illes de la Macaronèsia, ha preservat un sistema únic on hi podem trobar l’endemisme com Asparagus nesiotes subsp. nesiotes. D’aquest tàxon s’ha estudiat la demografia i s’ha explorat la seva variabilitat genètica mitjançant marcadors AFLP, amb l’intenció de determinar les relacions genètiques entre individus i per a inferir possibles estratègies de conservació. Aquest estudi ha revelat que els individus mostrejats conformen una única població amb diferents classes d’edat estructurada en quatre llinatges principals que presenten un alt grau de flux genètic entre ells i bona capacitat reproductiva. També s’ha trobat que el nombre total d’individus (97 individus reproductors) és major de l’esperat. Amb els estudis realitzats també s’avalua la seva categoria UICN.
Descripción39 p., gráf., mapas, fot. -- Tesina del Máster de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona leída en septiembre de 2014 -- Tutor de la tesina: José Manuel Blanco Moreno
URIhttp://hdl.handle.net/10261/102260
Aparece en las colecciones: (IBB) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
conservacio_especies_vegetals_perill_critic_arxipelag_salvatges_pomar_cloquell_manuel2014.pdf1,47 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.