English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/10196
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar bibText (RIS)Exportar csv (RIS)
Título

Processos polítics i polítiques regionals d'R+D

Autor Cruz Castro, Laura
Palabras clave Polítiques regionals d’R+D
Recursos
Rreferències polítiques
Difusió de models
Interessos i institucions
Fecha de publicación 2005
EditorCataluña. Generalidad
Citación Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Nº. 8, 2005, pags. 24-43
ResumenAquest article explica l’adopció de polítiques de ciència i tecnologia a cinc comunitats autònomes, des de mitjan anys vuitanta fins al començament de la dècada actual. Es descriu, en primer lloc, l’orientació acadèmica o empresarial d’aquestes polítiques d’acord amb els objectius de la inversió pressupostària, el destí dels recursos i les opcions institucionals. A continuació, s’analitzen els factors explicatius que hi han influït més, per arribar a una sèrie de conclusions sobre les circumstàncies a partir de les quals els governs regionals poden posar en pràctica polítiques amb un èmfasi més gran en una orientació o en una altra.
Versión del editorhttp://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/departament/recurs/doc/cis08_cruz_sanz.pdf
URI http://hdl.handle.net/10261/10196
ISSN1696-7380
Aparece en las colecciones: (CCHS-IPP) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
PROCESSOS POLÍTICS I POLÍTIQUES REGIONALS D’R+D.pdf135,07 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.