English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/80734
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Control neuroendocrí de l'inici de la maduresa sexual en els vertebrats mitjançant la kisspeptina i el seu receptor, amb especial èmfasi pel que fa a la situació en els peixos teleostis

Other TitlesInvolvement of kisspeptin and its receptor on the neuroendocrine control of the onset of puberty in vertebrates, with special emphasis on the situation in teleosts
AuthorsMechaly, Alejandro S. ; Viñas, Jordi ; Piferrer, Francesc
KeywordsMaduresa sexual
Kisspeptina
KISS1R
gpr54
GnRH
Teleostis
Puberty
Kisspeptin
Teleosts
Issue Date2008
PublisherSocietat Catalana de Biologia
CitationTreballs de la Societat Catalana de Biologia 59: 95-107 (2008)
Abstract[CA] El recent descobriment de la kisspeptina (producte del gen KISS1), conjuntament amb el seu receptor (producte del gen KISS1R), i de la seva relació amb el control de l'inici de la maduresa sexual en tots els vertebrats, ha estat descrit com una de les troballes més rellevants de la biologia reproductiva en els últims anys. La kisspeptina té un efecte directe sobre l'hormona alliberadora de gonadotrofines, la qual desencadena una cascada hormonal que finalment acaba a les gònades amb la secreció dels esteroides sexuals, els quals provoquen la consegüent maduració de l'individu. En aquest treball s'explica el descobriment dels gens KISS1 i KISS1R, l'estructura d'aquests gens i dels seus productes proteics, i es fa referència als mecanismes endocrins responsables tant de la regulació endògena com dels possibles factors externs que afecten el sistema kisspeptina-KISS1R. També, i amb especial èmfasi en els peixos teleostis, es discuteixen les possibles causes de les diferències i similituds trobades en l'expressió cerebral del sistema kisspeptina-KISS1R. Finalment, s'avaluen les perspectives futures en el camp del control de la reproducció mitjançant la manipulació del sistema kisspeptina-KISS1R
[EN] The discovery of kisspeptin (the product of the KISS1 gene) together with its receptor (product of the KISS1R gene), and the relationship with the control of the onset of puberty in all vertebrates has been described as one the most important findings in reproductive biology in the last years. Kisspeptin stimulates gonadotrophin-releasing hormone (GnRH), initiating the hormonal cascade which ends in the gonads with the secretion of the sex steroids which, in turn, drive sexual maturation. This paper describes the origin and discovery of the KISS1 and KISS1R genes, the structure of these genes as well as their protein products. The endocrine mechanisms and the exogenous factors affecting the kisspeptin- KISS1R complex are also discussed. Finally, we describe the multiple functions in relationship with this system in all vertebrates and discuss the differences and similarities regarding the neural expression of kisspeptin-KISS1R complex in several teleost fishes. Finally, the future perspectives in the field of the control reproduction by the manipulation of the kisspeptin-KISS1R complex are discussed
DescriptionBiologia de la reproducció.-- 13 pages, 4 figures, 1 table
Publisher version (URL)http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do;jsessionid=794E5FDA9E32CBD517E5B6310F0A8AE2?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=8168#
URIhttp://hdl.handle.net/10261/80734
DOI10.2436/20.1501.02.60
Identifiersissn: 0212-3037
e-issn: 2013-9802
Appears in Collections:(ICM) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mechaly_et_al_2008.pdf759,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.