English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/6217
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Obras Públicas e Patrimonio: Estudo Arqueolóxico do Corredor do Corredor do Morrazo

AutorCriado-Boado, Felipe ; Cabrejas, Elena ; Rodríguez-Costas, Alberto; Barreiro, David ; Lima Oliveira, Elena ; Gianotti, Camila ; Cancela Cereijo, Cristina ; Bonilla Rodríguez, Andrés; Mañana-Borrazás, Patricia ; Chao Álvarez, Francisco Javier; Seoane-Veiga, Yolanda ; Aboal-Fernández, Roberto ; Castro Hierro, Virginia ; Méndez Fernández, Fidel ; Rey García, José Manuel; Santos Estévez, Manuel ; Martínez Cortizas, Antonio; Prieto-Martínez, M. Pilar ; Tabarés Domínguez, Marta ; Baqueiro Vidal, Sofía ; Porto Tenreiro, Yolanda
Palabras claveLaboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Prehistoria Reciente
Late Prehistory
Protohistoria
Protohistory
Patrones de asentamiento
Settlement Patterns
Formación de yacimientos arqueológicos
Archaeological sites formation Galicia
Península de Morrazo
Morrazo Peninsula
LaPa
Fecha de publicacióndic-2005
EditorCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
SerieTAPA
35
Resumen[ES] O obxectivo principal desta publicación é o de contribuír á difusión dos resultados dos traballos arqueolóxicos realizados para correxir o impacto arqueolóxico xerado pola construción do Corredor do Morrazo e á divulgación dos avances que eles aportan para o mellor coñecemento da historia e prehistoria de Galicia, tanto entre o público especializado como entre a sociedade en xeral, comezando polas comunidades nas que se atopan os restos arqueolóxicos. A Península do Morrazo caracterízase por posuír un rico Patrimonio Arqueolóxico. Esta circunstancia implicou que, por precaución, e antes de comezar as obras, o 35% do trazado (aproximadamente 7 km dos 21 Km) estivesen cautelados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, o que supuña que non se podía traballar neles antes do correspondente estudo e/ou actuación arqueolóxica. // Presentación do Proxecto (Felipe Criado) // Plantexamentos e Metodoloxía: Precedentes: a Avaliación do Impacto Arqueolóxico e as resolucións da Declaración de Impacto Ambiental (Elena Cabrejas et al.); Historial do proxecto (Felipe Criado et al.); A Corrección de Impacto (Xesús Amado Reino et al.); O Seguimento arqueolóxico (Elena Cabrejas et al.) // Os Resultados: as principais intervencións: Neolítico Inicial / Medio: O Regueiriño (Elena Lima Olivera); Neolítico Final: Montenegro (Camila Gianotti et al.); Calcolítico: Monte dos Remedios (Andrés Bonilla Rodríguez et al.); Neolítico Final / Idade do Bronce: Os Laguiños (Patricia Mañana Borrazás et al.); Idade do Bronce: Devesa de Abaixo – Os Torradoiros (Pablo Vázquez Liz); Petroglifos: Viveiro, Devesa do Rei e Gondarán (Yolanda Seoane Veiga et al.); Cultura Castrexa: Castro de Montealegre (Roberto Aboal et al.); Romanidade tardía: O Redolliño (Roberto Aboal et al.) // O Coñecemento: a significación de Morrazo na Prehistoria: O modelo de formación dun xacemento arqueolóxico (Felipe Criado et al.); De conxuntos materiais a poboados: patróns de asentamento en O Morrazo durante a Prehistoria Recente (Fidel Méndez Fernández et al.); Arte Rupestre na Península do Morrazo (Manuel Santos); Os territorios prehistóricos do entorno das Rías de Pontevedra e Vigo (Felipe Criado); A Cultura material dos xacementos de Montenegro, A Devesa de Abaixo e O Regueiriño. (Pilar Prieto Martínez et al.)
DescripciónTraballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA).-- Felipe Criado Boado e Elena Cabrejas Domínguez (coord).-- Criado-Boado, Felipe et al.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/6217
ISBN84-00-08377-6
ISSN1579-5357
IdentificadoresDL C 60-06
NIPO 653-05-114-5
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TAPA35.pdf2,71 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.