English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/47447
Title: Les del Sarró (Lleida, Segria). Evolució de l'assentament entre el 3600 cal. a.n.e. i el 175 a.n.e.
Authors: Clemente-Conte, Ignacio ; Gibaja, Juan Francisco
Keywords: Neolític
Calcolític
Grup del Segre-Cinca
Època ibèrica
Vall del Segre
Assentaments
Bauma
Paleoecologia
Paleoeconomia
Activitats productives
Cultura material
Néolithique
Chalcolithique
Groupe du Segre-Cinca
Époque ibérique
Valle du Segre
Catalogne
Sites
Baume
Paléo-écologie
Paléo-économie
Activités de poduction
Culture matérielle
Issue Date: 2000
Publisher: Universidad de Lleida
Citation: Revista d'Arqueologia de Ponent (10) :103-173 (2000)
Abstract: (CA) El present treball presenta els resultats de l'excavació arqueològica d'urgència del jaciment de les Roques del Sarró, duta a terme durant la tardar de 1994, en el marc deis treballs de construcció de la variant nord de la N-II al seu pas per Lleida. L'estudi del jaciment, destruït poc després d'acabada la intervenció, permeté documentar una amplíssima seqüència amb diferents fases ocupacionals amb solució de contimútat que s'inicia en el neolític i es perllonga fins a l'època ibèrica plena. L'excavació i estudi del jaciment de les Roques del Sarró ha aportat una serie de dades i documents arqueològics modestos però valuosos que han contribuït decididament, d'una banda, a la incipient caracterització deis models d'ocupació prehistòrics de la plana occidental catalana i, de l'altra, a l'aprofundiment del coneixement de l'època ibèrica, més ben definida, però mancada darrerament de noves dades generades per cxcavacions extensives plantejades des de la perspectiva de la interdisciplinarietat.
(EN) Cet article présente les résultats de la fouille archéologique de sauvetage effectuée en automne de 1994 sur le site de "Roques del Sarró" dans le cadre des grands travaux concernants le nouveau tracé de la route N-II à son pas par Lleida. L'étude du site, détruit une fois la fouille était finie, a montré une large séquence stratigraphique qui démarre pendant le Néolithique el arrive jusqu'a la période de l'ibérique plein. La fouille a permis récupérer un ensemble d'information en apparence modeste, mais très significatif si on tient compte qu'il a contribué décidément à la définition des modeles d'occupation préhistorique dans la plaine occidentale catalane et, d'autre part, a une connaissance plus approfondie de l'époque ibérique, d'avantage meilleur connue, mais manquée aussi de grands fouilles en aire ouverte planifiées des une perspective interdisciplinaire.
URI: http://hdl.handle.net/10261/47447
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clemente-2000-Les roques de Sarró.......pdf3,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.