DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Institución Milá y Fontanals (IMF) > (IMF) Artículos >

Open Access item Les del Sarró (Lleida, Segria). Evolució de l'assentament entre el 3600 cal. a.n.e. i el 175 a.n.e.

Authors:Clemente-Conte, Ignacio
Gibaja, Juan Francisco
Keywords:Neolític, Calcolític, Grup del Segre-Cinca, Època ibèrica, Vall del Segre, Assentaments, Bauma, Paleoecologia, Paleoeconomia, Activitats productives, Cultura material, Néolithique, Chalcolithique, Groupe du Segre-Cinca, Époque ibérique, Valle du Segre, Catalogne, Sites, Baume, Paléo-écologie, Paléo-économie, Activités de poduction, Culture matérielle
Issue Date:2000
Publisher:Universidad de Lleida
Citation:Revista d'Arqueologia de Ponent (10) :103-173 (2000)
Abstract:(CA) El present treball presenta els resultats de l'excavació arqueològica d'urgència del jaciment de les Roques del Sarró, duta a terme durant la tardar de 1994, en el marc deis treballs de construcció de la variant nord de la N-II al seu pas per Lleida. L'estudi del jaciment, destruït poc després d'acabada la intervenció, permeté documentar una amplíssima seqüència amb diferents fases ocupacionals amb solució de contimútat que s'inicia en el neolític i es perllonga fins a l'època ibèrica plena. L'excavació i estudi del jaciment de les Roques del Sarró ha aportat una serie de dades i documents arqueològics modestos però valuosos que han contribuït decididament, d'una banda, a la incipient caracterització deis models d'ocupació prehistòrics de la plana occidental catalana i, de l'altra, a l'aprofundiment del coneixement de l'època ibèrica, més ben definida, però mancada darrerament de noves dades generades per cxcavacions extensives plantejades des de la perspectiva de la interdisciplinarietat.
(EN) Cet article présente les résultats de la fouille archéologique de sauvetage effectuée en automne de 1994 sur le site de "Roques del Sarró" dans le cadre des grands travaux concernants le nouveau tracé de la route N-II à son pas par Lleida. L'étude du site, détruit une fois la fouille était finie, a montré une large séquence stratigraphique qui démarre pendant le Néolithique el arrive jusqu'a la période de l'ibérique plein. La fouille a permis récupérer un ensemble d'information en apparence modeste, mais très significatif si on tient compte qu'il a contribué décidément à la définition des modeles d'occupation préhistorique dans la plaine occidentale catalane et, d'autre part, a une connaissance plus approfondie de l'époque ibérique, d'avantage meilleur connue, mais manquée aussi de grands fouilles en aire ouverte planifiées des une perspective interdisciplinaire.
URI:http://hdl.handle.net/10261/47447
ISSN:1131-883X
Appears in Collections:(IMF) Artículos

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.