English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/45081
Title: Intervencións de conservación e recuperación no xacemento de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)
Other Titles: Intervenciones de conservación y recuperación en el yacimiento de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)
Authors: Aboal-Fernández, Roberto ; Cancela Cereijo, Cristina; Carrera Ramírez, Fernando; Castro Hierro, Virginia; Mañana-Borrazás, Patricia ; Porto Tenreiro, Yolanda
Keywords: Forno dos Mouros
Túmulo megalítico
Megalithic burial mound
Escavación Arqueolóxica
Excavación Arqueológica
Archaeological Excavation
Documentación
Documentation
Conservación
Conservation
Recuperación Patrimonial
Heritage recovery
Instituo de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Issue Date: Jan-2012
Publisher: CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Citation: CAPA (Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio), 31: 1-132. Santiago de Compostela
Series/Report no.: CAPA
31
Abstract: [GA] O presente traballo recolle os resultados da actuación arqueolóxica desenvolvida no túmulo megalítico de Forno dos Mouros, no lugar de A Moruxosa, parroquia de San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). A estrutura da publicación está presentada en tres partes. Na primeira parte, móstranse os antecedentes da intervención arqueolóxica e faise unha diagnose patrimonial do monumento, detallándose os traballos previos que se desenrolaron no mesmo, así como o seu estado de conservación. A segunda parte, reflicte os resultados das actuacións realizadas dentro do marco do proxecto do ano 2009: os traballos de limpeza, documentación topográfica, excavación en área e documentación e conservación das pinturas. Na terceira parte, faise unha análise global da intervención, valorando os resultados da mesma en relación cos obxectivos marcados no proxecto de actuación.
[ES] El presente trabajo recoge los resultados de la actuación arqueológica desarrollada en el túmulo megalítico de Forno dos Mouros, en el lugar de A Moruxosa, parroquia de San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). La estructura de la publicación está presentada en tres partes. En la primera parte, se muestran los antecedentes de la intervención del monumento, detallándose los trabajos previos que se desarrollaron en el mismo, así como su estado de conservación. La segunda parte, refleja los resultados de actuaciones realizadas dentro del marco del proyecto del año 2009: los trabajos de limpieza, documentación y conservación de las pinturas. En la tercera parte, se hace un análisis global de la intervención, valorando los resultados de la misma en relación con los objetivos marcados en el proyecto de actuación.
[EN] This text shows the results of the archaeological works carried out in the megalithic burial mound of Forno dos Mouros, located in A Moruxosa, within the parish of San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). The text is organized in three sections. In the first one, the background of this archaeological project is shown, together with the preliminary diagnosis of the monument’s condition. This includes a description of the preliminary works conducted to make that diagnosis. The second section describes the results of the archaeological works developed in 2009: clearance, topographic survey, area excavation and documentation of paintings in the burial chamber. The third section includes general considerations about the project and its results, especially with relation to the initial objectives.
URI: http://hdl.handle.net/10261/45081
ISSN: 1579-5349
References: Depósito Legal: C 97-2012
Appears in Collections:(INCIPIT) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_CAPA 31_AboalPorto_Forno dos Mouros.pdf27,91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.