English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/45081
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Intervencións de conservación e recuperación no xacemento de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)

Otros títulosIntervenciones de conservación y recuperación en el yacimiento de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)
AutorAboal-Fernández, Roberto ; Cancela Cereijo, Cristina ; Carrera Ramírez, Fernando; Castro Hierro, Virginia ; Mañana-Borrazás, Patricia ; Porto Tenreiro, Yolanda
Palabras claveForno dos Mouros
Túmulo megalítico
Megalithic burial mound
Escavación Arqueolóxica
Excavación Arqueológica
Archaeological Excavation
Documentación
Documentation
Conservación
Conservation
Recuperación Patrimonial
Heritage recovery
Instituo de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Fecha de publicaciónene-2012
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
SerieCAPA
31
Resumen[GA] O presente traballo recolle os resultados da actuación arqueolóxica desenvolvida no túmulo megalítico de Forno dos Mouros, no lugar de A Moruxosa, parroquia de San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). A estrutura da publicación está presentada en tres partes. Na primeira parte, móstranse os antecedentes da intervención arqueolóxica e faise unha diagnose patrimonial do monumento, detallándose os traballos previos que se desenrolaron no mesmo, así como o seu estado de conservación. A segunda parte, reflicte os resultados das actuacións realizadas dentro do marco do proxecto do ano 2009: os traballos de limpeza, documentación topográfica, excavación en área e documentación e conservación das pinturas. Na terceira parte, faise unha análise global da intervención, valorando os resultados da mesma en relación cos obxectivos marcados no proxecto de actuación.
[ES] El presente trabajo recoge los resultados de la actuación arqueológica desarrollada en el túmulo megalítico de Forno dos Mouros, en el lugar de A Moruxosa, parroquia de San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). La estructura de la publicación está presentada en tres partes. En la primera parte, se muestran los antecedentes de la intervención del monumento, detallándose los trabajos previos que se desarrollaron en el mismo, así como su estado de conservación. La segunda parte, refleja los resultados de actuaciones realizadas dentro del marco del proyecto del año 2009: los trabajos de limpieza, documentación y conservación de las pinturas. En la tercera parte, se hace un análisis global de la intervención, valorando los resultados de la misma en relación con los objetivos marcados en el proyecto de actuación.
[EN] This text shows the results of the archaeological works carried out in the megalithic burial mound of Forno dos Mouros, located in A Moruxosa, within the parish of San Paio de Paradela (Toques, A Coruña). The text is organized in three sections. In the first one, the background of this archaeological project is shown, together with the preliminary diagnosis of the monument’s condition. This includes a description of the preliminary works conducted to make that diagnosis. The second section describes the results of the archaeological works developed in 2009: clearance, topographic survey, area excavation and documentation of paintings in the burial chamber. The third section includes general considerations about the project and its results, especially with relation to the initial objectives.
DescripciónCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA).-- Roberto Aboal, Yolanda Porto (eds.).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/45081
ISSN1579-5349
ReferenciasDL C 97-2012
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2012_CAPA 31_AboalPorto_Forno dos Mouros.pdf27,91 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.