English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/40467
Título : El nacionalisme com a fenomen etnicitari
Autor : Martí Pérez, Josep
Palabras clave : Antropologia
Etnografia
Nacionalisme
Fecha de publicación : 1997
Editor: Edicions Centre de recesca i documentaciò "Eduard Toda"
Citación : Re­vista de l'Alguer (8) : 11-22 (1997)
Resumen: El nacionalisme té unes ciares funcions socials. És un recurs cultural -entre molts d'altres- que permet aglutinar individus tot despertant el sentiment de solidaritat i afavorint el treball conjunt per dur endavant una empresa comuna. És un dels diversos recursos que la persona té al seu abast per sentir-se partícep d'una comunitat que va més enllà de la família, el clan o el villorri. És una força social dinamitzadora que pot ésser realment positiva sempre que se sapiga mantenir completament al marge de fenomens com el xovinisme i la xenofòbia amb les quals durant la historia s'ha associat facilment.
URI : http://hdl.handle.net/10261/40467
ISSN: 1124-1187
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
JMarti-1997-El nacionalisme com a fenomen etnicitari.....pdf665,16 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.