English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/35795
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : Ons: mar, terra e identidade
Otros títulos: Ons: mar, tierra e identidad
Autor : Criado-Boado, Felipe ; Ballesteros-Arias, Paula ; Dabezies, Juan Martín
Palabras clave : Ons
Laboratorio de Patrimonio
Heritage Laboratory
Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology Laboratory
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
LaPa
LAr
Fecha de publicación : 2009
Resumen: [GA] Documental que pretende transmitir unha imaxe sensible da paisaxe cultural da illa, de ahí que se aborde o patrimonio material e o inmaterial como parte dunha mesma paisaxe que debe ser entendida como un todo. Este audiovisual foi elaborado a partir do arquivo do Patrimonio Cultural Inmaterial que se está confeccionando na actualidade e a partir do rexistro de actividades de prospección e significación de elementos arqueolóxicos da paisaxe. Pero os interlocutores deste vídeo son os propios habitantes da illa, os portadores deste patrimonio, quenes a súa vez son os que lle dan valor e significado a este patrimonio. A ´voz do experto´ aporta o indispensable para lograr unha caracterización dende a súa disciplina e colócase a un mesmo nivel cos seus interlocutores, cedendo o protagonismo aos mesmos.
[ES] Documental que pretende transmitir una imagen sensible del paisaje cultural de la isla, de ahí que se incluya el patrimonio material e inmaterial com oparte de un mismo paisaje que debe ser entendido como un todo. Este audiovisual fue elaborado a partir del archivo de Patrimonio Cultural inmaterial que se está confeccionando actualmente y a partir del registro de actividades de prospección y significación de elementos arqueológicos del paisaje. Pero los interlocutores de este vídeo son los propios habitantes de la isla, los portadores de este patrimonio, quienes a su vez son los que le dan valor y significado a este patrimonio. La ´voz del experto´ aporta lo indispensable para lograr una caracterización desde su disciplina y se coloca a un mismo nivel con sus interlocutores, cediendo el protagonismo a los mismos.
Descripción : [GA] Corto documental realizado no marco das actividades de divulgación do proxecto dirixido por Paula Ballesteros Arias, ´Estudo arqueolóxico e etnográfico da Paisaxe Cultural das Illas Ons (Bueu, Pontevedra), cuxo responsable científico é Felipe Criado Boado. [ES] Corto documental realizado en el marco de las actividades de divulgación del proyecto dirigido por Paula Ballesteros Arias, ´Estudo arqueolóxico e etnográfico da Paisaxe Cultural das Illas Ons (Bueu, Pontevedra), cuyo responsable científico es Felipe Criado Boado.
URI : http://hdl.handle.net/10261/35795
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Materiales de Divulgación

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Ficha Tecnica_Documenal_Ons.pdfFicha Técnica83,16 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Ons Final 1.mpgVídeo497,63 MBMPEGVisualizar/Abrir
PortadaDVD2.jpgCarátula DVD1,65 MBJPEGVista previa
Visualizar/Abrir
Ons_Final_1.flv364,56 MBFlash VideoVisualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.